โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ

ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ ให้แก่บุคลากรของสำนักที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 และผู้สนใจ ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ  ห้องประชุม 2605-2605/1 อาคารวิชาการ...
คณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” เข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

คณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” เข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

คณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านนุกะโถะวา สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์...
โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 3 และ 4

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 3 และ 4

ห้องสมุด มสธ. จัดโครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแนะนำการให้บริการการใช้ห้องสมุดสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 16 กันยายน 2562 รุ่นที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์...
แนะนำหนังสือทำเกษตรสร้างรายได้

แนะนำหนังสือทำเกษตรสร้างรายได้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันเกษตรแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของการเกษตรกรรม และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร ทางห้องสมุด มสธ. จึงขอแนะนำหนังสือการปลูกและเพาะพันธุ์พืชต่าง ๆ ที่สามารถสร้างรายได้หรือทำเป็นงานอดิเรกก็น่าสนใจ...
ประมวลกิจกรรม “การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้” เดือน มกราคม 2563

ประมวลกิจกรรม “การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้” เดือน มกราคม 2563

ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรม “การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้” เดือน มกราคม 2563 ดังนี้ วันที่ 9 มกราคม 2563 อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (CCDKM) https://library.stou.ac.th/project/9-01-63/ วันที่...