place-name-of-sai-noi-cover

ภูมินาม อำเภอไทรน้อย

พิศาล บุญผูก

ISBN: 9786115050529

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษาเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552.