temple-in-sai-noi-cover

วัดในอำเภอไทรน้อย

พิศาล บุญผูก

ISBN: 9789741674527

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษาเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551.