ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลกับ Wiley

ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลกับ Wiley

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลกับ Wiley ในหัวข้อ “Are You A WOL Whiz?” ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 หลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลง ทาง Wiley จะรวบรวมคำตอบของผู้ใช้ทุกสถาบันในประเทศไทย และจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นลำดับต่อไป

เว็บเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม : http://bit.ly/TH2019Quiz2

ของรางวัล

 • รางวัลที่ 1 : iPad Pro 64GB WiFi + Cellular (1 รางวัล)
 • รางวัลที่ 2: Xiaomi Smart Watch (4 รางวัล)
 • รางวัลชมเชย: Limited edition Wiley tumbler (10 รางวัล)
งานเผยแพร่เว็บไซต์ “นวัตกรรมวิจิตร”

งานเผยแพร่เว็บไซต์ “นวัตกรรมวิจิตร”

สำนักบรรณสารสนเทศ จัดงานเผยแพร่เว็บไซต์ “นวัตกรรมวิจิตร” ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-10.30 น. ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 สำนักบรรณสารสนเทศ

เว็บไซต์ “นวัตกรรมวิจิตร” แหล่งรวบรวมสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงานและเกียรติคุณของ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปูชนียบุคคลที่เป็นแบบอย่างและควรได้รับการยกย่องของวงการศึกษาไทย ในรูปแบบของสารสนเทศดิจิทัล สำหรับผู้สนใจสามาเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ https://library.stou.ac.th/wichit/

ห้องสมุด มสธ. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ห้องสมุด มสธ. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ห้องสมุด มสธ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ ประธานกรรมการ
  (อาจารย์ประจำภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 2. รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
  (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

ห้องสมุด มสธ. ขอขอบคุณและยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มา ณ ที่นี้

กิจกรรมบรรณสาร Book Fair ในงานลานบรรณสาร … ลานความรู้

กิจกรรมบรรณสาร Book Fair ในงานลานบรรณสาร … ลานความรู้

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรณสาร Book Fair ในงานลานบรรณสาร … ลานความรู้ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารบริหาร
เพื่อคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดและเลือกซื้อหนังสือที่สนใจจากสำนักพิมพ์ชื่อดัง เช่น ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์  สำนักพิมพ์สุขภาพใจ สำนักพิมพ์อมรินทร์ ร้านหนังสือบุ๊คเซ็นเตอร์ เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่บริเวณจัดงาน

กิจกรรม “ลานบรรณสาร…ลานความรู้

กิจกรรม “ลานบรรณสาร…ลานความรู้

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันจันทร์ที่ 3 – วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องสมุด มสธ. อาคารบรรณสาร และบริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

กิจกรรม

 • ชมนิทรรศการ ถ่ายภาพประทับใจ ห้องรัชกาลที่ ๗
 • บรรณสาร Book Fair
 • ศิลปะสีสันเครื่องปั้นดินเผา นนทบุรี
 • สร้างงานศิลป์ท้องถิ่นนนทบุรี
  • ศิลปะการลงลายเดคูพาจบนพัดสานไม้ไผ่
  • สานปลาตะเพียนจากทางมะพร้าวและใบตาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

ห้องสมุด มสธ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของบรรณารักษ์ฝ่ายเทคนิคในงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

ห้องสมุด มสธ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของบรรณารักษ์ฝ่ายเทคนิคในงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

ห้องสมุด มสธ. กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของบรรณารักษ์ฝ่ายเทคนิคในงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรฝ่ายเทคนิคมีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าในการปฏิบัติงานจริง อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรของสำนักมีสมรรถนะการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น

ภาพประกอบจาก: Pixabay