ห้องสมุด มสธ. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ห้องสมุด มสธ. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ห้องสมุด มสธ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ ประธานกรรมการ
  (อาจารย์ประจำภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 2. รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
  (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

ห้องสมุด มสธ. ขอขอบคุณและยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มา ณ ที่นี้

กิจกรรมบรรณสาร Book Fair ในงานลานบรรณสาร … ลานความรู้

กิจกรรมบรรณสาร Book Fair ในงานลานบรรณสาร … ลานความรู้

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรณสาร Book Fair ในงานลานบรรณสาร … ลานความรู้ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารบริหาร
เพื่อคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดและเลือกซื้อหนังสือที่สนใจจากสำนักพิมพ์ชื่อดัง เช่น ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์  สำนักพิมพ์สุขภาพใจ สำนักพิมพ์อมรินทร์ ร้านหนังสือบุ๊คเซ็นเตอร์ เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่บริเวณจัดงาน

กิจกรรม “ลานบรรณสาร…ลานความรู้

กิจกรรม “ลานบรรณสาร…ลานความรู้

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันจันทร์ที่ 3 – วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องสมุด มสธ. อาคารบรรณสาร และบริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

กิจกรรม

 • ชมนิทรรศการ ถ่ายภาพประทับใจ ห้องรัชกาลที่ ๗
 • บรรณสาร Book Fair
 • ศิลปะสีสันเครื่องปั้นดินเผา นนทบุรี
 • สร้างงานศิลป์ท้องถิ่นนนทบุรี
  • ศิลปะการลงลายเดคูพาจบนพัดสานไม้ไผ่
  • สานปลาตะเพียนจากทางมะพร้าวและใบตาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

ห้องสมุด มสธ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของบรรณารักษ์ฝ่ายเทคนิคในงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

ห้องสมุด มสธ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของบรรณารักษ์ฝ่ายเทคนิคในงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

ห้องสมุด มสธ. กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของบรรณารักษ์ฝ่ายเทคนิคในงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรฝ่ายเทคนิคมีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าในการปฏิบัติงานจริง อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรของสำนักมีสมรรถนะการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น

ภาพประกอบจาก: Pixabay

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับกระบวนงานสร้างระเบียนบรรณานุกรม เอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. ตามมาตรฐาน RDA ของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับกระบวนงานสร้างระเบียนบรรณานุกรม เอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. ตามมาตรฐาน RDA ของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.”

ห้องสมุด มสธ. กำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับกระบวนงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. ตามมาตรฐาน RDA ของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.” เพื่อสร้างความรู้และแนวปฏิบัติในการลงรายการบรรณานุกรมเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมให้มีสมรรถนะด้านการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน RDA ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 4 อาคารบรรณสาร เพื่อปรับกระบวนงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. ตามมาตรฐาน RDA ของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.

การปรับปรุงการลงรายการบรรณานุกรมจากหลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรมแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 หรือเอเอซีอาร์ทู (AACR2-Anglo-American cataloguing Rule, 2nd Edition) เป็นมาตรฐาน RDA (Resource Description and Access) ที่สามารถอธิบายและรองรับทรัพยากรสารสนเทศประเภทใหม่ๆ เช่น Digital content, Web resources, Integrating resources, Continuing Resources การขยายตัวของอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อันจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับกระบวนงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. ตามมาตรฐาน RDA ของสานักบรรณสารสนเทศ มสธ.

ห้องสมุด มสธ.ปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บสื่อด้านการศึกษาทางไกล

ห้องสมุด มสธ.ปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บสื่อด้านการศึกษาทางไกล

ห้องสมุด มสธ. อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนคอลเลคชั่นด้านการศึกษาทางไกล (Distance Collection) จากเดิมที่ให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 ปรับเปลี่ยนเป็นการจัดเก็บเป็นหนังสือทั่วไป ซึ่งให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 3 แทน ในระหว่างนี้หากผู้ใช้มีปัญหาในการใช้ตัวเล่มสื่อการศึกษาทางไกล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำชั้น