ห้องสมุดปิดปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วันที่ 22-24 ม.ค. 63

ห้องสมุดปิดปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วันที่ 22-24 ม.ค. 63

ห้องสมุด มสธ. ปิดปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 ส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกการใช้บริการ ดังต่อไปนี้ บริการยืมคืน สามารถดำเนินการได้ โดยผู้ใช้บริการต้องนำบัตรสมาชิกห้องสมุด/บัตรนักศึกษา มาด้วยทุกครั้ง...
ห้องสมุดปิดบริการวันที่ 16 ม.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

ห้องสมุดปิดบริการวันที่ 16 ม.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป เนื่องจากมีการประชุมบุคลากรของสำนักฯ โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ผู้ใช้บริการสามารถคืนสื่อการศึกษาที่ตู้คืนหนังสือล่วงเวลาที่หน้าอาคารบรรณสาร...
บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ กลุ่มการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference : PULINET 2020)...
ห้องสมุดปิดบริการวันที่ 20 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ห้องสมุดปิดบริการวันที่ 20 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากมีการประชุมบุคลากรของสำนักฯ  โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ผู้ใช้บริการสามารถคืนสื่อการศึกษาที่ตู้คืนหนังสือล่วงเวลาที่หน้าอาคารบรรณสาร...
สิทธิบริการถ่ายเอกสารพร้อมส่งสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2562

สิทธิบริการถ่ายเอกสารพร้อมส่งสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2562

นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 สามารถใช้บริการการถ่ายเอกสารตามคำขอ และจัดส่งเอกสารในวงเงิน 1,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2563 (กรณีที่ใช้ไม่หมดในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ไม่สามารถนำไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไป)...
ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Cambridge Knowledge Quiz

ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Cambridge Knowledge Quiz

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการตอบคำถามชิงรางวัล Cambridge Knowledge Quiz ทุกท่าน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว มีทั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รางวัล Grand...