ห้องสมุด มสธ. ให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ประจำปีงบประมาณ 2562

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ประจำปีงบประมาณ 2562

ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect จากจำนวนวารสาร 23 สาขาวิชา คงเหลือ 4 สาขาวิชา ได้แก่

  1. สาขาวิชา Agricultural and Biological Science จำนวน 208 ชื่อ
  2. สาขาวิชา Engineering จำนวน 252 ชื่อ
  3. สาขาวิชา Social Science จำนวน 250 ชื่อ
  4. สาขาวิชา Immunology and Microbiology จำนวน 122 ชื่อ (83 ชื่อ อยู่ในสาขาวิชา Health Sciences)

โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ปี ค.ศ. 2010 – ปัจจุบัน เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นฐานข้อมูลอื่นที่ห้องสมุด มสธ. มีให้บริการ ได้แก่ EBSCO Discovery Service หรือใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ผ่าน PULINET Catalog sharing หริอบริการอื่นๆ จากเครือข่ายห้องสมุด

รายชื่อวารสารทั้งหมด

ติดต่อขอใช้บริการระหว่างห้องสมุด/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการโปรแกรม EndNote เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้ว

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการโปรแกรม EndNote เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้ว

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเวอร์ชันใหม่ล่าสุด EndNote X9 ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยในการรวบรวม และจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับใช้อ้างอิงในการทำผลงานทางวิชาการ รองรับรูปแบบบรรณานุกรมหลากหลาย และทำงานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft PowerPoint ได้ ทั้งนี้สงวนสิทธิ์การดาวน์โหลดเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของ มสธ. เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com

ห้องสมุด มสธ. เชิญชวนใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ก่อนหมดสัญญา 31 ธันวาคม 2561

ห้องสมุด มสธ. เชิญชวนใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ก่อนหมดสัญญา 31 ธันวาคม 2561

สืบเนื่องการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ของ สกอ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งให้บริการข้อมูลครอบคลุม 23 สาขาวิชา ในระหว่างปี ค.ศ. 1995 – ปัจจุบัน จะหมดสัญญาการเข้าใช้ฐานข้อมูล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กอรปกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สกอ. จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเงื่อนไขการให้บริการ คงเหลือครอบคลุมข้อมูล 4 สาขาวิชา ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2010 – ปัจจุบันเท่านั้น ในระหว่างนี้ห้องสมุด มสธ. จึงขอเชิญชวนให้ผู้รับบริการเข้าใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ยังคงให้บริการบนเว็บไซต์ห้องสมุดขณะนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนหมดสัญญา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com

ฐานข้อมูลใหม่ CINAHL Complete

ฐานข้อมูลใหม่ CINAHL Complete

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล CINAHL Complete ครอบคลุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยนิเวศศาสตร์ ประกอบด้วย บทความวารสาร หลักฐานเชิงประจักษ์  บทเรียนแบบเร็ว และ อื่น ๆ ซึ่งสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937

URL: https://search.ebscohost.com/
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)
คู่มือการใช้งาน: https://www.youtube.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Cambridge Law Reports (CLR)

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Cambridge Law Reports (CLR)

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Cambridge Law Reports (CLR) มีเนื้อหาครอบคลุมรายงานทางกฎหมาย ได้แก่ International Law Reports (ILR) และInternational Convention on the Settlement of Investment Disputes (ICSID) Reports โดยสามารถค้นด้วยการ Browse ตาม court, treaty, judge, และใช้ keyword Searchและรองรับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

URL: http://ebooks.cambridge.org/clr/home.jsf
ระยะเวลาการทดลองใช้: วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)
คู่มือการใช้งาน:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ประกอบด้วย วารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ และวิดีโอ

URL: https://goo.gl/FWY1JH
ระยะเวลาการทดลองใช้: วันนี้ – 30 กันยายน 2561
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com