ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถฟังเนื้อหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 สามารถอ่านเนื้อหาในรูปแบบ HTML และ PDF (ฺBook View) แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย เชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive...
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลด้านการเกษตรและจิตวิทยา

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลด้านการเกษตรและจิตวิทยา

ห้องสมุด มสธ.ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ ProQuest จำนวน 2 ฐานข้อมูล ดังนี้ Agricultural Science Collection ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทางด้านเกษตร ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 – ปัจจุบัน Psychology Database ฐานข้อมูลด้านจิตวิทยา ให้ข้อมูลบทคัดย่อ การอ้างถึง...
ฐานข้อมูล Web of Science เข้าถึงบทความงานวิจัยย้อนหลังได้ถึงปี ค.ศ. 1945

ฐานข้อมูล Web of Science เข้าถึงบทความงานวิจัยย้อนหลังได้ถึงปี ค.ศ. 1945

ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สามารถเข้าถึงบทความงานวิจัยย้อนหลังได้ถึงปี ค.ศ. 1945 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย Science...
โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X9

โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X9

โปรแกรม EndNote เป็นโปรแกรมช่วยในการรวบรวม และจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับใช้อ้างอิงในการทำผลงานทางวิชาการได้อย่างมีมาตรฐาน ทั้งนี้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote X9...
ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลกับกิจกรรม Wiley Online Library Research Discovery Quiz

ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลกับกิจกรรม Wiley Online Library Research Discovery Quiz

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลจากกิจกรรม Wiley Online Library Research Discovery Quiz จากฐานข้อมุล Wiley Online Library ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562 เว็บเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม : http://bit.ly/DiscoveryQuizTH2019 ของรางวัล ​First...
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nursing Reference Center Plus

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nursing Reference Center Plus

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nursing Reference Center Plus เป็นคู่มือสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย บทเรียนและบันทึกการพยาบาลเชิงประจักษ์ ทักษะและขั้นตอนการพยาบาล รายการตรวจสอบทักษะและความสามารถ eBooks ทางการพยาบาลศาสตร์...