ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลกับ Wiley

ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลกับ Wiley

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลกับ Wiley ในหัวข้อ “Are You A WOL Whiz?” ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 หลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลง ทาง Wiley จะรวบรวมคำตอบของผู้ใช้ทุกสถาบันในประเทศไทย และจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นลำดับต่อไป

เว็บเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม : http://bit.ly/TH2019Quiz2

ของรางวัล

  • รางวัลที่ 1 : iPad Pro 64GB WiFi + Cellular (1 รางวัล)
  • รางวัลที่ 2: Xiaomi Smart Watch (4 รางวัล)
  • รางวัลชมเชย: Limited edition Wiley tumbler (10 รางวัล)
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Gale Academic OneFile

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Gale Academic OneFile

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ครอบคลุมสหสาขาวิชา ให้ข้อมูลวารสารฉบับเต็มจำนวนกว่า 9,000 ชื่อ แสดงผลในรูปแบบ HTML ดาวน์โหลดไฟล์ในรูปของ PDF, HTML และ MP3 และสามารถส่งออกข้อมูลไปยัง Google Drive และ OneDrive

URL: http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE
ระยะเวลาการทดลองใช้: วันนี้ – 30 กันยายน 2561
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางการพยาบาล Clinicalkey for Nursing

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางการพยาบาล Clinicalkey for Nursing

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางการพยาบาล Clinicalkey for Nursing เนื้อหาประกอบด้วย Topic Pages, Mosby’s Evidence-Based Nursing Monographs, Customizable patient education handouts, Drug monographs from Gold Standard, Core Measures with Nursing Recommendations, Books, Journals, Videos, Images, Practice Guidelines, Labs and Diagnostics, Mosby’s Clinical Updates, Integrated Dorland’s Dictionary และ Fully indexed MEDLINE

ระยะเวลาทดลองใช้งาน: 1 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2562
คู่มือการใช้งาน

URL: https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/

username: stou01@outlook.com
password: clinicalkey01

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
กัญธนัช กัญธัญญ์ธาดา หน่วยจัดหาทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค
02-504-7453
kanthanut18@gmail.com

ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge online full package 2019

ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge online full package 2019

ห้องสมุด มสธ.ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge online full package 2019 ประกอบด้วยวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และมีบทความมากกว่า 800,000 บทความ เนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, แพทยศาสตร์, บริหาร, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น

URL: https://www.cambridge.org/core/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ประจำปีงบประมาณ 2562

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ประจำปีงบประมาณ 2562

ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect จากจำนวนวารสาร 23 สาขาวิชา คงเหลือ 4 สาขาวิชา ได้แก่

  1. สาขาวิชา Agricultural and Biological Science จำนวน 208 ชื่อ
  2. สาขาวิชา Engineering จำนวน 252 ชื่อ
  3. สาขาวิชา Social Science จำนวน 250 ชื่อ
  4. สาขาวิชา Immunology and Microbiology จำนวน 122 ชื่อ (83 ชื่อ อยู่ในสาขาวิชา Health Sciences)

โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ปี ค.ศ. 2010 – ปัจจุบัน เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นฐานข้อมูลอื่นที่ห้องสมุด มสธ. มีให้บริการ ได้แก่ EBSCO Discovery Service หรือใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ผ่าน PULINET Catalog sharing หริอบริการอื่นๆ จากเครือข่ายห้องสมุด

รายชื่อวารสารทั้งหมด

ติดต่อขอใช้บริการระหว่างห้องสมุด/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการโปรแกรม EndNote เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้ว

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการโปรแกรม EndNote เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้ว

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเวอร์ชันใหม่ล่าสุด EndNote X9 ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยในการรวบรวม และจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับใช้อ้างอิงในการทำผลงานทางวิชาการ รองรับรูปแบบบรรณานุกรมหลากหลาย และทำงานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft PowerPoint ได้ ทั้งนี้สงวนสิทธิ์การดาวน์โหลดเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของ มสธ. เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com