โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X9

โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X9

โปรแกรม EndNote เป็นโปรแกรมช่วยในการรวบรวม และจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับใช้อ้างอิงในการทำผลงานทางวิชาการได้อย่างมีมาตรฐาน ทั้งนี้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote X9...
ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลกับกิจกรรม Wiley Online Library Research Discovery Quiz

ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลกับกิจกรรม Wiley Online Library Research Discovery Quiz

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลจากกิจกรรม Wiley Online Library Research Discovery Quiz จากฐานข้อมุล Wiley Online Library ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562 เว็บเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม : http://bit.ly/DiscoveryQuizTH2019 ของรางวัล ​First...
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nursing Reference Center Plus

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nursing Reference Center Plus

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nursing Reference Center Plus เป็นคู่มือสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย บทเรียนและบันทึกการพยาบาลเชิงประจักษ์ ทักษะและขั้นตอนการพยาบาล รายการตรวจสอบทักษะและความสามารถ eBooks ทางการพยาบาลศาสตร์...
ขยายเวลาทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF DataPLUS ถึง 30 มิ.ย.62

ขยายเวลาทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF DataPLUS ถึง 30 มิ.ย.62

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF DataPLUS ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ หนังสือ เอกสาร วารสาร รายงาน จำนวนกว่า 18,000 รายชื่อ และ data series ทั้งหมดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) นอกจากนี้ยังมี Data Planet Statistical Datasets...
ทดลองใช้ฐานข้อมูลด้านการเงิน IMF DataPLUS

ทดลองใช้ฐานข้อมูลด้านการเงิน IMF DataPLUS

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF DataPLUS ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ หนังสือ เอกสาร วารสาร รายงาน จำนวนกว่า 18,000 รายชื่อ และ data series ทั้งหมดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) นอกจากนี้ยังมี Data Planet Statistical Datasets...
ค้นฐานข้อมูลโอแพกของห้องสมุด มสธ. ผ่าน Single Search ได้ทุกสื่อ

ค้นฐานข้อมูลโอแพกของห้องสมุด มสธ. ผ่าน Single Search ได้ทุกสื่อ

ผู้ใช้บริการสามารถค้นฐานข้อมูลรายการสื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. ผ่านฐานข้อมูล Single Search (EBSCO Discovery Service) จากหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด https://library.stou.ac.th ฐานข้อมูลหนังสือและวารสาร (STOU Resource) ได้แก่ หนังสือทั่วไป เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยานิพนธ์...