ห้องสมุด มสธ. ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ห้องสมุด มสธ. ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ห้องสมุด มสธ. ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตลอดเดือนสิงหาคม โดยมีการจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด รวมถึงรับสมัครสมาชิก PULINET Card ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550...
คู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศของห้องสมุด มสธ.สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

คู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศของห้องสมุด มสธ.สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

ห้องสมุด มสธ. จัดทำ คู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศของห้องสมุด มสธ.สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย การแนะนำห้องสมุด การใช้บริการห้องสมุด การค้นฐานข้อมูล ตลอดจนรายชื่อหน่วยงานและสถานที่ติดต่อที่จะเอื้อประโยชน์ในการใช้สารสนเทศ...
แนะนำหนังสือที่เกี่ยวเนื่องด้วย ราชสกุล – สกุล

แนะนำหนังสือที่เกี่ยวเนื่องด้วย ราชสกุล – สกุล

ราชสกุล เป็นนามสกุลสำหรับผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลวงศ์ในพระมหากษัตริย์ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2455 หลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้น โดยบัญญัติไว้ว่าผู้ที่สืบเชื้อสายทางบิดามาจากบรรพบุรุษคนเดียวกันให้ใช้ “นามสกุล”...
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้บริการจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้บริการจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์

คณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้บริการจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 อาคารบริการ 1 ชั้น 4...
หนังสือดีที่น่าอ่านหมวด  Q, R และ T

หนังสือดีที่น่าอ่านหมวด Q, R และ T

ห้องสมุดได้จัด มุมแนะนำหนังสือดีที่น่าอ่านหมวด  Q, R และ T ณ บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 3 ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ถ้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางไกล สามารถเข้ามาใช้บริการอ่านหนังสือที่ห้องสมุด มสธ. กันได้นะคะ สำหรับเดือนกรกฎาคม 2562 เราเปิดให้บริการทุกเสาร์...