สิทธิบริการถ่ายเอกสารพร้อมนำส่งภาค 1/2561 ใกล้หมดเวลาแล้ว

สิทธิบริการถ่ายเอกสารพร้อมนำส่งภาค 1/2561 ใกล้หมดเวลาแล้ว

ห้องสมุด มสธ. ขอแจ้งให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 และยังไม่ได้ใช้สิทธิบริการการถ่ายเอกสารพร้อมนำส่งภายในวงเงิน 1,000 บาท สามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
นางสาวทิพย์วัลย์ อ่อนใจงาม
นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร

เบอร์โทร: 0-2504-7464-5
อีเมล: libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com

 

 

 

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ประจำปีงบประมาณ 2562

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ประจำปีงบประมาณ 2562

ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect จากจำนวนวารสาร 23 สาขาวิชา คงเหลือ 4 สาขาวิชา ได้แก่

  1. สาขาวิชา Agricultural and Biological Science จำนวน 208 ชื่อ
  2. สาขาวิชา Engineering จำนวน 252 ชื่อ
  3. สาขาวิชา Social Science จำนวน 250 ชื่อ
  4. สาขาวิชา Immunology and Microbiology จำนวน 122 ชื่อ (83 ชื่อ อยู่ในสาขาวิชา Health Sciences)

โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ปี ค.ศ. 2010 – ปัจจุบัน เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นฐานข้อมูลอื่นที่ห้องสมุด มสธ. มีให้บริการ ได้แก่ EBSCO Discovery Service หรือใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ผ่าน PULINET Catalog sharing หริอบริการอื่นๆ จากเครือข่ายห้องสมุด

รายชื่อวารสารทั้งหมด

ติดต่อขอใช้บริการระหว่างห้องสมุด/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการโปรแกรม EndNote เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้ว

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการโปรแกรม EndNote เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้ว

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเวอร์ชันใหม่ล่าสุด EndNote X9 ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยในการรวบรวม และจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับใช้อ้างอิงในการทำผลงานทางวิชาการ รองรับรูปแบบบรรณานุกรมหลากหลาย และทำงานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft PowerPoint ได้ ทั้งนี้สงวนสิทธิ์การดาวน์โหลดเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของ มสธ. เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com

ห้องสมุด มสธ. ชั้น 4 เปิดให้บริการการค้นคว้าอิสระ (IS) สำหรับบัณฑิตศึกษา

ห้องสมุด มสธ. ชั้น 4 เปิดให้บริการการค้นคว้าอิสระ (IS) สำหรับบัณฑิตศึกษา

ห้องสมุด มสธ. ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่การจัดเก็บการค้นคว้าอิสระ (IS) จากเดิมที่ให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 3 ปรับเปลี่ยนเป็นชั้น 4 หากผู้ใช้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำชั้น

การเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด

การเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด

ห้องสมุด มสธ. เพิ่มช่องทางการเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยสมาชิกห้องสมุดสามารถเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้า ทำวิจัย และตรวจสอบสถานะการจัดหาด้วยตนเองได้ที่ https://opac01.stou.ac.th

คู่มือแนะนำการเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

หน่วยจัดหาทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค
02-504-7451-3
libacq@stou.ac.th

ประกาศวารสารของ มสธ. ในฐานข้อมูล TCI ประจำปี 2561

ประกาศวารสารของ มสธ. ในฐานข้อมูล TCI ประจำปี 2561

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการประจำปี 2561 โดยได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้
วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)  อยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต คุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผลการประเมิน ดังนี้

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารกลุ่มที่ 1 ได้แก่  วารสารการจัดการสมัยใหม่  วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช และวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
วารสารกลุ่มที่ 2  ได้แก่  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล
วารสารกลุ่มที่ 3  ได้แก่  วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารกลุ่มที่ 2  ได้แก่  วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ

ผู้ใช้บริการตรวจสอบรายการวารสารได้ที่  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html