ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลกับ Wiley

ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลกับ Wiley

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลกับ Wiley ในหัวข้อ “Are You A WOL Whiz?” ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 หลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลง ทาง Wiley จะรวบรวมคำตอบของผู้ใช้ทุกสถาบันในประเทศไทย และจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นลำดับต่อไป

เว็บเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม : http://bit.ly/TH2019Quiz2

ของรางวัล

  • รางวัลที่ 1 : iPad Pro 64GB WiFi + Cellular (1 รางวัล)
  • รางวัลที่ 2: Xiaomi Smart Watch (4 รางวัล)
  • รางวัลชมเชย: Limited edition Wiley tumbler (10 รางวัล)
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Gale Academic OneFile

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Gale Academic OneFile

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ครอบคลุมสหสาขาวิชา ให้ข้อมูลวารสารฉบับเต็มจำนวนกว่า 9,000 ชื่อ แสดงผลในรูปแบบ HTML ดาวน์โหลดไฟล์ในรูปของ PDF, HTML และ MP3 และสามารถส่งออกข้อมูลไปยัง Google Drive และ OneDrive

URL: http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE
ระยะเวลาการทดลองใช้: วันนี้ – 30 กันยายน 2561
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com

งานเผยแพร่เว็บไซต์ “นวัตกรรมวิจิตร”

งานเผยแพร่เว็บไซต์ “นวัตกรรมวิจิตร”

สำนักบรรณสารสนเทศ จัดงานเผยแพร่เว็บไซต์ “นวัตกรรมวิจิตร” ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-10.30 น. ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 สำนักบรรณสารสนเทศ

เว็บไซต์ “นวัตกรรมวิจิตร” แหล่งรวบรวมสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงานและเกียรติคุณของ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปูชนียบุคคลที่เป็นแบบอย่างและควรได้รับการยกย่องของวงการศึกษาไทย ในรูปแบบของสารสนเทศดิจิทัล สำหรับผู้สนใจสามาเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ https://library.stou.ac.th/wichit/

การได้รับข้อความแจ้งเตือนและทวงสื่อของห้องสมุดผิดปกติ

การได้รับข้อความแจ้งเตือนและทวงสื่อของห้องสมุดผิดปกติ

ห้องสมุด มสธ. อยู่ระหว่างการทดสอบและปรับแก้ไขระบบการเตือนและทวงสื่อการศึกษาทางอีเมล ส่งผลให้ผู้ใช้บริการอาจได้รับข้อความทางอีเมลผิดปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการ/ยืมต่อสื่อการศึกษาด้วยตนเองได้ที่ https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-user.pl
คู่มือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการยืมคืน ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7463
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางการพยาบาล Clinicalkey for Nursing

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางการพยาบาล Clinicalkey for Nursing

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางการพยาบาล Clinicalkey for Nursing เนื้อหาประกอบด้วย Topic Pages, Mosby’s Evidence-Based Nursing Monographs, Customizable patient education handouts, Drug monographs from Gold Standard, Core Measures with Nursing Recommendations, Books, Journals, Videos, Images, Practice Guidelines, Labs and Diagnostics, Mosby’s Clinical Updates, Integrated Dorland’s Dictionary และ Fully indexed MEDLINE

ระยะเวลาทดลองใช้งาน: 1 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2562
คู่มือการใช้งาน

URL: https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/

username: stou01@outlook.com
password: clinicalkey01

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
กัญธนัช กัญธัญญ์ธาดา หน่วยจัดหาทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค
02-504-7453
kanthanut18@gmail.com

ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge online full package 2019

ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge online full package 2019

ห้องสมุด มสธ.ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge online full package 2019 ประกอบด้วยวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และมีบทความมากกว่า 800,000 บทความ เนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, แพทยศาสตร์, บริหาร, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น

URL: https://www.cambridge.org/core/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com