คณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” เข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

คณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” เข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

คณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านนุกะโถะวา สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์...
ห้องสมุดปิดบริการวันศุกร์ที่ 21- วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

ห้องสมุดปิดบริการวันศุกร์ที่ 21- วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการวันศุกร์ที่ 21 – วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากห้องสมุดจัดสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดการพื้นที่และห้องสมุดสีเขียว ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...
วันแห่งความรักกับเรื่อง “รักเดียวในพระราชหฤทัยรัชกาลที่ 7”

วันแห่งความรักกับเรื่อง “รักเดียวในพระราชหฤทัยรัชกาลที่ 7”

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ ในรัขกาลที่ 6 ทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษ และเสด็จกลับมาประเทศสยามเพื่อทรงร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...
โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 3 และ 4

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 3 และ 4

ห้องสมุด มสธ. จัดโครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแนะนำการให้บริการการใช้ห้องสมุดสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 16 กันยายน 2562 รุ่นที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์...
ครบรอบ 34 ปี สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.

ครบรอบ 34 ปี สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.

ริเริ่มมี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2529 สำนักบรรณสารสนเทศ ได้รับการยกฐานะจากหน่วยงานระดับศูนย์ เป็นหน่วยงานระดับสำนัก ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักบรรณสารสนเทศ และสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2529 ซึ่งมีเนื้อหาใจความตอนหนึ่งว่า...
แนะนำหนังสือทำเกษตรสร้างรายได้

แนะนำหนังสือทำเกษตรสร้างรายได้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันเกษตรแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของการเกษตรกรรม และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร ทางห้องสมุด มสธ. จึงขอแนะนำหนังสือการปลูกและเพาะพันธุ์พืชต่าง ๆ ที่สามารถสร้างรายได้หรือทำเป็นงานอดิเรกก็น่าสนใจ...