ย้อนเหตุการณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถานการณ์ COVID-19

ย้อนเหตุการณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถานการณ์ COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 4 เดือน ห้องสมุด มสธ. จึงได้ลำดับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563...
27 มิถุนายน 2475 รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับ “ชั่วคราว” ฉบับแรกของประเทศไทย

27 มิถุนายน 2475 รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับ “ชั่วคราว” ฉบับแรกของประเทศไทย

27 มิถุนายน 2475  วันนี้เมื่อ 88 ปีที่แล้ว เป็นวันประกาศใช้บังคับ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ภายหลังจากที่มีการปฏิวัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475...
มสธ. จัดสอบออนไลน์ครั้งแรกกับวิถีใหม่ของระบบการศึกษาทางไกลในยุค Covid-19

มสธ. จัดสอบออนไลน์ครั้งแรกกับวิถีใหม่ของระบบการศึกษาทางไกลในยุค Covid-19

ตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในปีพุทธศักราช 2521 เป็นต้นมามหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบไม่มีชั้นเรียน ศึกษาโดยผ่านสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อแบบออนไลน์ นักศึกษาและผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองได้ทุกที่...
14 มิถุนายน 2527 มสธ. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

14 มิถุนายน 2527 มสธ. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

14 มิถุนายน 2527 วันนี้ เมื่อ 36 ปีที่แล้ว ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ...
7 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดตัวสถานี STOU Channel

7 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดตัวสถานี STOU Channel

ครบรอบ 8 ปี การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา หรือ STOU Channel โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในขณะนั้น เป็นประธานเปิดตัว STOU Channel...