วารสารสารสนเทศศาสตร์

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
กำหนดออก: ราย 3 เดือน
รหัสจัดเก็บ: ว328