วารสารการเมืองการปกครอง

เผยแพร่ความรู้ทางรัฐศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป
กำหนดออก: ราย 4 เดือน
รหัสจัดเก็บ: ว335