วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านนิติศาสตร์ หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางนิติศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
กำหนดออก: ราย 3 เดือน
รหัสจัดเก็บ: ว28