วารสารการจัดการสมัยใหม่

เผยแพร่บทความ ความรู้ ความคิดทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการด้านการจัดการ แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาด้านการจัดการสมัยใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป
กำหนดออก: ราย 6 เดือน
รหัสจัดเก็บ: ว149