รังสิตสารสนเทศ

เผยแพร่ความรู้ทางด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์และเผยแพร่วิชาการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาชีพและวิชาการบรรณารักษศาสตร์
กำหนดออก: ราย 6 เดือน
รหัสจัดเก็บ: ร10