วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

เผยแพร่งานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
กำหนดออก: ราย 6 เดือน
รหัสจัดเก็บ: ว236