วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช

นำเสนอบทความของสาขาวิชาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบทความทั่วไป บทความปริทรรศน์ บทความการศึกษาทางไกล บทความวิจัย บทความวิเคราะห์สถานการณ์ และบทวิจารณ์หนังสือ
กำหนดออก: ราย 6 เดือน
รหัสจัดเก็บ: ว151