ข่าวห้องสมุด

ทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวสารและวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global

ทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวสารและวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าวสารและวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global ประกอบด้วย วารสาร, ข่าวสาร, ข้อมูลข่าวด้านเทคโนโลยีจาก Caixin Global, Podcast, การจัดสัมมนาทางเว็บ, China Business Digest และ Economic Indexes ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.-16 มิ.ย. 63

read more
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจและกฎหมาย Nexis Uni®

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจและกฎหมาย Nexis Uni®

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nexis Uni® จากสำนักพิมพ์ LexisNexis ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ และกฎหมาย ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย

read more
12 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์:  สารสนเทศอัตลักษณ์ออนไลน์ของ มสธ. (ตอนที่ 2)

12 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์: สารสนเทศอัตลักษณ์ออนไลน์ของ มสธ. (ตอนที่ 2)

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์สารสนเทศอัตลักษณ์ออนไลน์ของ มสธ. ในส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 6 แหล่ง เป็นการรวบรวมแหล่งสารสนเทศด้านที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี อาทิ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ รวมถึงฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ฐานข้อมูลหนังสือส่วนพระองค์ ฐานข้อมูลรูปภาพ นิทรรศการออนไลน์ และพิพิธภัณฑ์ 360°

read more
ตอบคำถามลุ้นรางวัลกับ Springer Nature Online Quiz

ตอบคำถามลุ้นรางวัลกับ Springer Nature Online Quiz

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. ร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลจาก Springer Nature ได้แก่ Samsung Galaxy Tab, Apple Airpod, Starbucks voucher, charging cables และ Wireless chargers โดยตอบคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ถึง 11 กรกฎาคม 2563

read more
12 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์:  สารสนเทศอัตลักษณ์ออนไลน์ของ มสธ. (ตอนที่ 1)

12 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์: สารสนเทศอัตลักษณ์ออนไลน์ของ มสธ. (ตอนที่ 1)

สารสนเทศอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นคอลเลคชั่นพิเศษที่ ห้องสมุด มสธ. จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้เฉพาะด้าน ได้แก่ สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย สารสนเทศการศึกษาทางไกล สารสนเทศสุโขทัยศึกษา สารสนเทศพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และสารสนเทศนนทบุรีศึกษา ซึ่งห้องสมุดได้มีการจัดให้อยู่ในรูปแบบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

read more
แนะนำ E-Book ด้านการศึกษาทางไกล  การเรียนรู้ในช่วงโควิด-19

แนะนำ E-Book ด้านการศึกษาทางไกล การเรียนรู้ในช่วงโควิด-19

การศึกษาทางไกล (Distance Education) เป็นระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียน ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้พบกันโดยตรง โดยผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ผ่านสื่อประสม ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองอยู่ที่บ้าน ไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ ซึ่งเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

read more