ติดต่อห้องสมุด​

ห้องสมุดให้บริการในส่วนกลาง ณ ที่ทำการมหาวิทยาลัย ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการในส่วนกลางติดต่อผ่านช่องทางดังนี้

ไปรษณีย์

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์​

08 7100 1983
0 2504 7463-65

อีเมล​

libservice@stou.ac.th

เวลาเปิดบริการ

การเดินทางมาห้องสมุด

รถประจำทาง
รถไฟฟ้า
รถตู้สาธารณะ
แผนที่