ฐานข้อมูลออนไลน์

สื่อการศึกษาที่บันทึกและจัดเก็บในรูปดิจิทัล ประกอบด้วย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สารบัญ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทย รวมทั้งงานวิจัย บทความวารสาร เอกสารจดหมายเหตุ และหนังสือหายากที่มีให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษยวิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals)มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง
ฐานข้อมูลบทความวารสาร จดหมายข่าว และเอกสารการประชุมวิชาการ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม
ฐานข้อมูลบทความ และงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผลการค้นให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม และรูปภาพ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ครอบคลุมสหสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบไฟล์ PDF และ HTML
ฐานข้อมูลบทความวารสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ บทเรียนแบบเร็ว และ อื่น ๆ ครอบคลุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยนิเวศศาสตร์ โดยสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1937
ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ครอบคลุมสาขาการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่อิงตามหลักฐานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพพันธมิตรเชี่ยวชาญ ได้คำตอบอย่างรวดเร็ว
ฐานข้อมูลการวิจัยด้านการศึกษา ประกอบด้วยบทความฉบับเต็ม ดัชนี และบทคัดย่อสำหรับวารสารการศึกษา หนังสือ และ เอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายพันฉบับ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา เช่น การศึกษาในหลายภาษา สุขศึกษา และ การทดสอบต่างๆ
ฐานข้อมูลบทความฉบับเต็มของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Accounting, Finance & Economics 2) Business, Management & Strategy 3) Tourism & Hospitality Management 4) Marketing 5) Information & Knowledge Management 6) HR, Learning & Organization Studies 7) Operations, Logistics & Quality 8) Property Management & Built Environment และ 9) Public Policy & Environmental Management
เครื่องมือที่สามารถค้นครั้งเดียว ครอบคลุมข้อมูลจากฐานข้อมูลสื่อการศึกษาของห้องสมุด (โอแพก) ที่ให้ข้อมูลฉพาะรายการทางบรรณานุกรม ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ) และฐานข้อมูลที่ห้องสมุดไม่ได้บอกรับ ให้ข้อมูลบรรณานุกรม/บทคัดย่อเท่านั้น
ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม ได้แก่ วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม และซอฟต์แวร์ โดยมีหนังสือฉบับเต็มมากกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเกือบ 3,000 ชื่อเรื่อง
ฐานข้อมูลสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,500,000 รายการ
ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ ครอบคลุมหนังสือพิมพ์และนิตยสารภายในประเทศ สำนักข่าวภายในประเทศและต่างประเทศ และสื่อออนไลน์ รวมถึงข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์จากโบรกเกอร์ โดยสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์และนิตยสารภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มไฟล์ HTML โดยสามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มในรูปแบบของไฟล์ PDF HTML และ MP3
ฐานข้อมูลข่าว ประกอบด้วย ข่าวทั่วไป บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน ข้อเขียนอื่นๆ จากหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ สามารถค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน
ฐานข้อมูลด้านการแพทย์ ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มจำนวนมากกว่า 1,700 ชื่อเรื่องย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ.1865
ฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่รวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences, Computer Science, Engineering, และ Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ)
ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยในด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบไฟล์ PDF และไม่จำกัดผู้ใช้งานในเวลาเดียวกัน
อีบุ๊กแอปพลิเคชันรวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ รองรับการทำงานบนสมาร์ทโฟน iOS และ Android สามารถยืม-คืนจากแอปพลิเคชันได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเพิ่ม/ลดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับการอ่านในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน มีโหมดถนอมสายตาเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้ และสามารถอ่านอีบุ๊กแบบออฟไลน์ได้
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสหสาขาวิชา จำนวนมากกว่า 35,000 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก จำนวนกว่า 90 แห่ง เช่น Oxford University Press, Princeton University Press, Cambridge University Press, MIT Press, University of California Press, McGill-Queen’s University Press เป็นต้น โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text หรือ Single Search โดยเลือก content provider เป็น eBooks University Press Subscription Collection (ทดลองใช้วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567)
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF และ HTML
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสาร ฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ สังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาศาสตร์ โดยผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ จำนวนหนังสือไม่น้อยกว่า 600 ชื่อเรื่อง จากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก เช่น Demos Medical Publishing, HCPro, McGraw-Hill Education, Oxford University Press, Sigma Theta Tau International, Springer Publishing Company
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ HTML และ PDF
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบไฟล์ PDF เมื่อ Sign In ระบบ สามารถคั่นหน้าหนังสือ /แก้ไข โน้ตย่อ รวมถึงการเน้นคำ/ข้อความสำคัญ
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF