โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เอกสารที่บุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ จัดทำขึ้นหรือรับไว้เพื่อใช้ในการบริหาร ดำเนินงานและเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน เป็นเอกสารที่มีคุณค่าต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กรและสังคมในด้านกฎหมาย ด้านบริหาร และด้านการศึกษาค้นคว้า เพื่อใช้งานหรือให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้มาศึกษาค้นคว้า ซึ่งเอกสารเหล่านี้อาจเกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการและการดำเนินภารกิจของบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ หากไม่มีการรวบรวม จัดเก็บ และอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี อาจสูญหายหรือถูกทำลายไปในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสังคมดิจิทัลที่มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเอกสารตั้งแต่การจัดทำ การเก็บรักษา การส่งผ่านข้อมูล และการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน ส่งผลให้เอกสารเกิดการสูญหายอันเนื่องมาจากถูกลบทำลายหรือการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลไม่สมบูรณ์และไม่ถูกวิธี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารจัดการเอกสารดิจิทัลให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัลในยุคประเทศไทย 4.0

สำนักบรรณสารสนเทศเห็นความสำคัญของการจัดการเอกสารดิจิทัล เนื่องจากปัจจุบันเอกสารได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปมากมาย เอกสารบางประเภทเป็นดิจิทัลมาตั้งแต่ต้นเกิด (born digital) และเส้นทางของเอกสารยังคงอยู่บนฐานของดิจิทัลตลอดมา โดยเฉพาะการเผยแพร่สื่อสารผ่านระบบเครือข่าย และสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่นิยมใช้กันอย่างมากมายในปัจจุบัน การบริหารจัดการสื่อดิจิทัลดังกล่าวจึงเป็นเรื่องใหม่และมีความท้าทายอย่างมาก

เพื่อให้การจัดการเอกสารในชีวิตประจาวันของการปฏิบัติงาน ที่ในอนาคตอาจจะเป็นเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลของหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างเอกสารงานพิมพ์ การสร้างสื่อนำเสนอ การจัดการเอกสาร PDF การเตรียมภาพดิจิทัลและการสร้างเอกสารเว็บได้อย่างมีคุณภาพ หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้มีประสบการณ์ ในการดำเนินการทางเทคนิคและเทคโนโลยีในการจัดเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ และกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จึงได้ร่วมกันรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่พบจากการปฏิบัติงานด้านเอกสารที่มีการนำเทคนิคและเทคโนโลยีการเตรียมสื่อดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานมาใช้งาน มาจัดทำเผยแพร่ในรูปหนังสือคู่มือ เรื่อง “หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล” เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่การใช้งานอันสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานทั้งในงานจัดการเอกสารภาครัฐและเอกชน งานสารบรรณ งานจดหมายเหตุ ตลอดจนงานห้องสมุดสถาบันการศึกษาใช้ศึกษาหาความรู้สาหรับเป็นคู่มือที่สามารถยึดถือเป็นหลักปฏิบัติของหน่วยงานได้

วิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด พรมจุ้ย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด พรมจุ้ย

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล

รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรวง พฤติกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรวง พฤติกุล

ผู้เชี่ยวชาญงานจดหมายเหตุ ข้าราชการบำนาญ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ลงทะเบียนสัมมนา

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร

*จำเป็นต้องกรอก


สำนักบรรณสารสนเทศขอปิดระบบลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าสัมมนาเกินกว่าจำนวนที่จะรับรองได้
จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก
หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
Phatchar33@gmail.com
โทร. 0-2504-7467

นางสาววราภรณ์ ยงบรรทม
หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
Waraporn2314@gmail.com
โทร. 0-2504-7468

นางสาวจำเรียง จงเกาะกลาง
สำนักงานเลขานุการ
Jamrieang.jon@stou.ac.th
โทร. 0-2504-7444

ตรวจสอบรายชื่อ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร