สื่อการศึกษา

ฐานข้อมูล

สื่อการศึกษาที่บันทึกและจัดเก็บในรูปดิจิทัล ประกอบด้วย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูล OPEN Access

แหล่งสารสนเทศทางวิชาการที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีและไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นข้อมูล ครอบคลุมสหสาขาวิชา

สื่อสิ่งพิมพ์

วัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเป็นเล่มจากการตีพิมพ์ด้วยกระดาษเพื่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้า

สื่อโสตทัศน์

วัสดุที่ไม่ตีพิมพ์ มีลักษณะเป็นภาพและเสียงที่ช่วยในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วและจดจำได้นาน