สื่อโสตทัศน์​

สื่อโสตทัศน์ คือ วัสดุที่ไม่ตีพิมพ์มีลักษณะเป็นภาพและเสียงที่ช่วยในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วและจดจำได้นาน สื่อโสตทัศน์มีหลากหลายรูปแบบและเปลี่ยนแปลงได้ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี บางชนิดล้าสมัยและเลิกใช้ไป ในขณะเดียวกันก็มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นทดแทน

ตัวอย่างสื่อโสตทัศน์

ซีดี ดีวีดี ซีดีเสียง

สื่อโสตทัศน์ที่น่าสนใจ​

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแนะนำสื่อโสตทัศน์ที่น่าสนใจ ที่มีให้บริการในห้องสมุด ดังนี้