สื่อโสตทัศน์​

วัสดุที่ไม่ตีพิมพ์ มีลักษณะเป็นภาพและเสียงที่ช่วยในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วและจดจำได้นาน สื่อโสตทัศน์มีหลายรูปแบบ และเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี ได้แก่ ซีดี ดีวีดี ซีดีเสียง

สื่อโสตทัศน์ที่น่าสนใจ​

สื่อโสตทัศน์ คือ วัสดุที่ไม่ตีพิมพ์มีลักษณะเป็นภาพและเสียงที่ช่วยในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วและจดจำได้นาน สื่อโสตทัศน์มีหลากหลายรูปแบบและเปลี่ยนแปลงได้ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี ได้แก่ ซีดี ดีวีดี ซีดีเสียง สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแนะนำสื่อโสตทัศน์ที่น่าสนใจ ที่มีให้บริการในห้องสมุด ดังนี้