วารสาร

สิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกอย่างต่อเนื่องตามช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ราย 2 เดือน ราย 3 เดือน เป็นต้น เนื้อหาประกอบด้วยบทความหลายบทความ ในแต่ละฉบับ มีผู้เขียนหลายคน

วารสารที่น่าสนใจ

รายชื่อวารสาร​

รายชื่อวารสารที่มีให้บริการในห้องสมุด มสธ. โดยจำแนกตามหลักสูตร และสาขาวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF : HEd