รายชื่อวารสารที่มีให้บริการในห้องสมุด มสธ. โดยจำแนกตามหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF : HEd

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7461-62
libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com