สื่อแนะนำการใช้ห้องสมุด

สารบัญ

การใช้งานแอปพลิเคชัน MATRIX LIBRARY

การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย Thai eBooks

แนะนำห้องสมุด สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มสธ.

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)

การจองสื่อการศึกษาออนไลน์

การยืมต่อสื่อการศึกษาออนไลน์

การสืบค้นฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection : TDC)

การค้นหาสื่อการศึกษาห้องสมุด มสธ. ในครั้งเดียว (Single Search)

การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปี 2564

24 พฤษภาคม 2564: ProQuest Dissertations & Theses Global, IEEE Electronic Library (IEL), ACM Digital Library, SpringerLink

25 พฤษภาคม 2564: Web of Science, American Chemical Society Journal (ACS)