สื่อแนะนำการใช้ห้องสมุด

แนะนำห้องสมุด สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มสธ.
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)

การยืมต่อสื่อการศึกษาออนไลน์

การสืบค้นฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Thai Digital Collection : TDC)

การค้นหาสื่อการศึกษาห้องสมุด มสธ. ในครั้งเดียว (Single Search)

การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปี 2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

  1. ProQuest Dissertations & Theses Global
  2. IEEE Electronic Library (IEL)
  3. ACM Digital Library
  4. SpringerLink

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

  1. Web of Science
  2. American Chemical Society Journal (ACS)