สื่อสิ่งพิมพ์

วัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเป็นเล่มจากการตีพิมพ์ด้วยกระดาษเพื่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดได้รวบรวม จัดหา จัดเก็บ เพื่อให้บริการ มีรูปลักษณะต่าง ๆ กัน ได้แก่ หนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์
สารบัญ

หนังสือทั่วไป

สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวและความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ แบ่งออกเป็นหนังสือวิชาการประเภทตำราที่ให้ความรู้เฉพาะ ความรู้พื้นฐานของสาขาวิชา หรือความรู้ทั่วไป ประเภทสารคดี และบันเทิงคดี ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือแบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือที่เรียกโดยย่อว่า “ระบบ LC” (Library of Congress Classification System) ที่มีการจัดหมวดหมู่โดยการแบ่งเนื้อหาหลักออกเป็นหมวดหมู่ A – Z และมีตัวเลขแทนเนื้อหาย่อยลงไปมีการเรียงลำดับตามหมวด และภายในหมวดเดียวกันจะเรียงจากเลขน้อยไปหาเลขมาก

การให้บริการ

หนังสือทั่วไป จัดเก็บในระบบชั้นเปิด จัดเรียงรวมกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้บริการหนังสือทั่วไป ฉบับปีพิมพ์ ตั้งแต่ ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) – ปัจจุบัน ให้บริการที่ชั้น 1 อาคารบรรณสาร สำหรับฉบับก่อนปีพิมพ์ ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ให้บริการที่ชั้น 3

ใช้การจัดหมวดหมู่แบบกำหนดเอง ได้แก่

 • Thes แทน วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพน์ของ มสธ.
 • Theses แทน วิทยานิพนธ์ของสถาบันอื่น
 • IS แทน การศึกษาค้นคว้าอิสระของ มสธ.

 

ฉบับปีพิมพ์ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน จัดเก็บในระบบชั้นเปิด โดยจัดเรียงตามกลุ่มสาขาวิชา และเรียงลำดับตามลำดับรหัสที่กำหนดจากอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง โดยที่

 • วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพน์ของ มสธ. และวิทยานิพนธ์ของสถาบันอื่น จัดเก็บและให้บริการที่ชั้น 3
 • การศึกษาค้นคว้าอิสระของ มสธ. จัดเก็บและให้บริการที่ชั้น 4 
 • วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพน์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระของ มสธ. ฉบับก่อนปีพิมพ์ พ.ศ. 2558 ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ที่ฐานข้อมูล Thai Digital Collection
ใช้การจัดหมวดหมู่แบบกำหนดเอง ได้แก่ STOU จัดเรียงตามรหัสชุดวิชา จัดเก็บและให้บริการที่ชั้น 4

ทรัพยากรสารสนเทศตามสาขาวิชา

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด จำแนกตาม 12 สาขาวิชา

หนังสือใหม่

รายชื่อหนังสือใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด มสธ.

หนังสือน่าอ่าน

แนะนำรายชื่อหนังสือน่าอ่านของห้องสมุด

หนังสืออ้างอิง

สิ่งพิมพ์สำหรับค้นคว้าประกอบความรู้ และความเข้าใจพื้นฐาน มุ่งให้ข้อเท็จจริง โดยเสนอความรู้และเรื่องราวต่าง ๆ อย่างกะทัดรัด มีการเรียบเรียงเป็นระบบเพื่อใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว โดยมีระบบสารบัญและดรรชนีช่วยค้น พร้อมทั้งมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้ทันสมัยเสมอ หนังสืออ้างอิงมีการจัดทำเป็นหนังสืออ้างอิงทั่วไปที่รวบรวมความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และหนังสืออ้างอิงเฉพาะเนื้อหาวิชาด้านใดด้านหนึ่ง โดยในการกำหนดเลขหมู่จะมีตัวอักษร R สีแดงอยู่เหนือเลขหมู่

หนังสืออ้างอิงฉบับพิมพ์จัดเก็บในระบบชั้นปิด โดยเรียงรวมกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น จัดเก็บและให้บริการที่ชั้น 1 และ 2

สื่ออ้างอิงที่น่าสนใจ

สารสนเทศที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้และนำไปประกอบหรืออ้างอิง

วารสาร

สิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกอย่างต่อเนื่องตามช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ราย 2 เดือน ราย 3 เดือน เป็นต้น เนื้อหาประกอบด้วยบทความหลายบทความ ในแต่ละฉบับ
มีผู้เขียนหลายคน วารสารมีความสำคัญสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะเป็นสื่อที่ให้สารสนเทศทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ในปัจจุบันมีวารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ผลิตในรูปของเอกสารฉบับพิมพ์ และฉบับอิเล็กทรอนิกส์

วารสารฉบับพิมพ์ที่เป็นฉบับปัจจุบันและวารสารฉบับย้อนหลังจัดเก็บและให้บริการที่ชั้น 1 โดยจัดบริการแยกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

 • วารสารฉบับปัจจุบันจัดเรียงตามลำดับรหัสที่กำหนดจากอักษรตัวแรกของชื่อวารสารและจัดเก็บบนชั้นวารสารใหม่ (ชั้นแบบหมุน)
 • วารสารฉบับย้อนหลัง 1-2 ปี จัดเก็บในระบบชั้นเปิด โดยจัดเก็บในกล่องเรียงตาม ชื่อวารสาร
 • วารสารฉบับย้อนหลังตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มีทั้งฉบับเย็บเล่มและที่จัดเก็บในระบบชั้นปิด
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์มีให้บริการบนเว็บไซต์ห้องสมุด
 • วารสารผ่าน QR Code เชื่อมไปยังเว็บไซต์ของวารสาร

แนะนำวารสารที่น่าสนใจ

เสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ห้องสมุด มสธ. เพิ่มช่องทางการเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสำหรับสมาชิกห้องสมุดอีก 2 ช่องทาง ดังนี้

1. คัดเลือกหนังสือจากร้านที่จำหน่าย

ห้องสมุด มสธ. ได้จัดการคัดเลือกหนังสือจากร้านที่จำหน่าย ซึ่งเป็นการประสานงานร่วมระหว่างร้านจำหน่ายหนังสือกับห้องสมุด มสธ. เพื่อเพิ่มช่องทางการคัดเลือกหนังสือจากร้านที่จำหน่ายโดยตรง ซึ่งมีร้านที่เข้าร่วมในระยะแรกจำนวน 6 ร้าน ดังต่อไปนี้
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น G ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-255-4433

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-942-8063-6

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาท่าพระจันทร์
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02-613-3890
โทรศัพท์: 02-221-0633

สาขาศูนย์ธรรมศาสตร์ รังสิต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-564-4438

ร้านหนังสือ Kinokuniya

สาขาสยามพารากอน
309-314 อาคาร สยามพารากอน ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-610-9500

สาขาเอ็มควอเทียร์
693-695 Sukhumvit Road แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 003 6507

ศูนย์หนังสือสื่อภาษา สาขาเมืองทองธานี

164/33-38 ถ.เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02-942-8063-6

ร้านหนังสือ P. B. For Book

ทางคู่ขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: 02-977-9600

วิธีดำเนินการ

 1. สมาชิกห้องสมุด มสธ. คัดเลือกหนังสือที่มีจำหน่ายในร้านค้า 6 แห่ง (รายละเอียดด้านล่าง) และแจ้งให้ผู้ขายทราบว่าจะคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
 2. สมาชิกห้องสมุด มสธ. กรอกแบบฟอร์มการคัดเลือกหนังสือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) หรือขอรับได้จากร้านค้า
 3. ร้านจำหน่ายหนังสือแจ้งรายชื่อหนังสือที่คัดเลือกให้หน่วยจัดหาทรัพยากรทางอีเมล
 4. หน่วยจัดหาทรัพยากรตรวจสอบฉบับซ้ำกับฐานข้อมูลทรัพยากรของห้องสมุด ในกรณีที่มีให้บริการแล้ว จะแจ้งให้สมาชิกห้องสมุด มสธ. ทราบเพื่อขอใช้บริการ
 5. ในกรณีที่เป็นหนังสือยังไม่มีให้บริการในห้องสมุด จะยืนยันสั่งซื้อกับร้านจำหน่าย
 6. หน่วยจัดหาทรัพยากรแจ้งผลการสั่งซื้อให้สมาชิกห้องสมุด มสธ. ทราบ

2. เสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด

2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ (Log in to your account)

 • เข้าสู่ระบบ(Login)โดยใช้รหัสหน้าบัตรสมาชิกห้องสมุด
 • ใส่รหัสผ่าน (Password)โดยใช้รหัสหลังบัตรในส่วนที่เป็น 2nd Patron ID

4. กรอกข้อมูลรายละเอียดทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการเสนอจัดหา (Fill out the required library resources detail) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดก่อนเสนอจัดหาได้ที่ https://opac01.stou.ac.th

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่ม ส่งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการเสนอจัดหา (Submit your suggestions)

5. คุณสามารถตรวจสอบสถานะการเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ที่ การเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของคุณ (your library resourcesuggestions)

สถานะการเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

 • Requested รอตรวจสอบ
 • Checked by the library ได้รับรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่เสนอจัดหาแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลกับร้านค้า/สำนักพิมพ์
 • Accepted by the library สั่งซื้อแล้ว (หากเป็นหนังสือที่สั่งจากต่างประเทศจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน หลังการยืนยันการสั่งซื้อ)
 • Suggestion declined ปฏิเสธการสั่งซื้อ โดยเจ้าหน้าที่จะระบุเหตุผลให้ผู้เสนอจัดหาทราบ เช่น ไม่มีตัวเล่มจำหน่าย
 • Received ห้องสมุดได้รับตัวเล่มแล้ว