สื่ออ้างอิงที่น่าสนใจ

สื่ออ้างอิง คือ สารสนเทศที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้และนำไปประกอบหรืออ้างอิงเรื่องราวเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องอ่านทั้งหมด อีกทั้งข้อมูลที่ค้นได้อาจชี้แนะแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม มีการจัดเรียงเนื้อหาอย่างมีระบบตามลำดับอักษร

ปัจจุบันสื่ออ้างอิงมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งเป็นรูปเล่มเรียกว่าหนังสืออ้างอิงที่จะมีสัญลักษณ์แตกต่าง จากหนังสือทั่วไปคือให้สัญลักษณ์ตัวอักษร อ. (ย่อมาจากอ้างอิง) หรือ R (ย่อมาจาก Reference) กำกับไว้ที่สันของหนังสือ เพื่อความสะดวกในการค้นคว้า ห้องสมุดจะจัดแยกหนังสืออ้างอิงออกจากหนังสือทั่วไป และไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด

สื่ออ้างอิงอีกรูปแบบหนึ่งคือ สื่ออ้างอิงในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ และข้อมูลบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งของหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแนะนำหนังสือพจนานุกรมในสาขาวิชาต่างๆ ที่น่าสนใจที่มีบริการในห้องสมุด ดังนี้

พุทธศาสนา

[ptb type="reference-books" orderby="date" order="desc" pagination="1" offset="0" posts_per_page="12" style="grid4" logic="or" ptb_tax_reference_books_category="buddhism"]

กฏหมาย

[ptb type="reference-books" orderby="date" order="desc" pagination="1" offset="0" posts_per_page="12" style="grid4" logic="or" ptb_tax_reference_books_category="Laws"]

ประชากรศาสตร์

[ptb type="reference-books" orderby="date" order="desc" pagination="1" offset="0" posts_per_page="12" style="grid4" logic="or" ptb_tax_reference_books_category="Demography"]

บริหารธุรกิจ

[ptb type="reference-books" orderby="date" order="desc" pagination="1" offset="0" posts_per_page="12" style="grid4" logic="or" ptb_tax_reference_books_category="Business"]

วัฒนธรรม

[ptb type="reference-books" orderby="date" order="desc" pagination="1" offset="0" posts_per_page="12" style="grid4" logic="or" ptb_tax_reference_books_category="culture"]

จริยธรรม

[ptb type="reference-books" orderby="date" order="desc" pagination="1" offset="0" posts_per_page="12" style="grid4" logic="or" ptb_tax_reference_books_category="ethics"]

การจัดการ

[ptb type="reference-books" orderby="date" order="desc" pagination="1" offset="0" posts_per_page="12" style="grid4" logic="or" ptb_tax_reference_books_category="Management"]

การศึกษา

[ptb type="reference-books" orderby="date" order="desc" pagination="1" offset="0" posts_per_page="12" style="grid4" logic="or" ptb_tax_reference_books_category="education"]

รัฐศาสตร์

[ptb type="reference-books" orderby="date" order="desc" pagination="1" offset="0" posts_per_page="12" style="grid4" logic="or" ptb_tax_reference_books_category="political"]

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

[ptb type="reference-books" orderby="date" order="desc" pagination="1" offset="0" posts_per_page="12" style="grid4" logic="or" ptb_tax_reference_books_category="health-sciences"]

เศรษฐศาสตร์

[ptb type="reference-books" orderby="date" order="desc" pagination="1" offset="0" posts_per_page="12" style="grid4" logic="or" ptb_tax_reference_books_category="economics"]

สาธารณสุข

[ptb type="reference-books" orderby="date" order="desc" pagination="1" offset="0" posts_per_page="12" style="grid4" logic="or" ptb_tax_reference_books_category="public-health"]

สิ่งแวดล้อม

[ptb type="reference-books" orderby="date" order="desc" pagination="1" offset="0" posts_per_page="12" style="grid4" logic="or" ptb_tax_reference_books_category="environment"]

ปรัชญา

[ptb type="reference-books" orderby="date" order="desc" pagination="1" offset="0" posts_per_page="12" style="grid4" logic="or" ptb_tax_reference_books_category="philosophy"]