การสัมมนาทางวิชาการ มาตรฐานคอร์ทรัสซีล (CoreTrustSeal)

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐานคอร์ทรัสซีล (CoreTrustSeal):
การเตรียมการเพื่อขอการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล

จัดโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams, Facebook Live

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบเกียรติบัตรเมื่อได้ดำเนินการครบตามขั้นตอน ดังนี้

  1. ลงทะเบียนและเข้าร่วมการสัมมนาทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย
  2. ทำแบบทดสอบประเมินความรู้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60