การสัมมนาทางวิชาการ มาตรฐานคอร์ทรัสซีล (CoreTrustSeal)

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐานคอร์ทรัสซีล (CoreTrustSeal):
การเตรียมการเพื่อขอการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล

จัดโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams, Facebook Live

กำหนดการ

เวลารายละเอียด
08.30-08.45 น.ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา
08.45-09.00 น.พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
(รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์)
09.00-12.00 น.การบรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรฐานตามข้อกำหนดที่ 1-16 ของมาตรฐาน CTS และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน และคณะวิจัย ดังนี้
1. การสนับสนุนของกองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในการขอการรับรองมาตรฐานสากลในการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศ และองค์ประกอบของมาตรฐานคอร์ทรัสซีล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
2. มาตรฐานคอร์ทรัสซีลตามข้อกำหนดที่ 1-7 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดย อาจารย์ชาตรี วงษ์แก้ว
3. มาตรฐานคอร์ทรัสซีลตามข้อกำหนดที่ 8-13 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดย ดร.จีรวรรณ ศรีวงษ์
4. มาตรฐานคอร์ทรัสซีลตามข้อกำหนดที่ 14-16 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อแนะนำในมุมมองของผู้ประเมินเบื้องต้นในทุกข้อกำหนด โดย ดร.มารุต บูรณรัช
5. การเตรียมการของหน่วยงานต้นแบบและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการข้อมูลตามมาตรฐานสากล จากประสบการณ์การบริหารห้องสมุด โดย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหาร
13.00-16.00 น. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะหน่วยงานต้นแบบที่ขอการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล

วิทยากร
ดร.ไขแสง พุฒชูชื่น ศูนย์ข้อมูลการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
นายวสันต์ สุขสุทธิ คลังปัญญาจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวสุราภรณ์ คงผล คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวนราภัทร เพชรมณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ดำเนินรายการ
นางสาวสายหยุด บุญรอด สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบเกียรติบัตรเมื่อได้ดำเนินการครบตามขั้นตอน ดังนี้

  1. ลงทะเบียนและเข้าร่วมการสัมมนาทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย
  2. ทำแบบทดสอบประเมินความรู้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ค้นหา และดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ชื่อ-สกุลเกียรติบัตร
นายแพทย์ จ่าสิบตรี สมชาย ถูกหมดทุกข้อเลยดาวน์โหลด
นางสาวสมนึก คึกคะนองดาวน์โหลด
จิรนาถ อนันตชัยดาวน์โหลด
นางสาวสายหยุด บุญรอดดาวน์โหลด
นายสมชาย สิงหาคมดาวน์โหลด
นายสมชาย บุญปัญญาดาวน์โหลด
นายสมชาย ณ ปากเกร็ดดาวน์โหลด
นางสาวจิรนาถ อนันตชัยดาวน์โหลด
นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ดาวน์โหลด
นายไตรเพชร พลดีดาวน์โหลด
นางสาวลัดดาวัลย์ อู่แสงทองดาวน์โหลด
นายนันทภพ ศิริภิพัฒน์ธนากูลดาวน์โหลด
นายณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญาดาวน์โหลด
นางสาวศิริพร คำยาดดาวน์โหลด
นางสาวเบญจมาศ แสนหลวงดาวน์โหลด
นางสาวสมใจ หกหนูดาวน์โหลด
นางสาวดวงใจ เข็มแดงดาวน์โหลด
นางสาวสุนีย์ ฉัตรศิริยิ่งยงดาวน์โหลด
นาย ศิริพัฒิ เลิศอุษาดาวน์โหลด
นางสาวกัลยา ยังสุขยิ่งดาวน์โหลด
ชนาธิป เกิดโพชาดาวน์โหลด
นางสาวณัฐชยา เตอะเลอะดาวน์โหลด
นางภัคฐ์ษอร วนกรกุลดาวน์โหลด
นายสมเกียรติ กิติวินิตดาวน์โหลด
นางณิชาภา ดำจันทร์ดาวน์โหลด
คุณณปภัช จรูญไภษัชคุรุดาวน์โหลด
RATCHAWAN NATSUNTIAดาวน์โหลด
บดินทร์ ผลพันพัวดาวน์โหลด
นายเฉลิมเดช เทศเรียนดาวน์โหลด
นางสาวเมทินี จำเริญดาวน์โหลด
นางสาวกาญจนา อนุพันธุ์ดาวน์โหลด
นางสาวพรพรรณ เกิดจั่นดาวน์โหลด
นางสาวแสงเดือน ผ่องพุฒดาวน์โหลด
นางสาวถิรนันท์ ดำรงค์สอนดาวน์โหลด
นางสาวยุพิน อิ่มอาหารดาวน์โหลด
RATCHAWAN NATSUNTIAดาวน์โหลด
ผศ.ดร.บุษกร จันท์เทวนุมาสดาวน์โหลด
นางสาวกุสุมา ไชยพัฒน์ดาวน์โหลด
นางวิภาวดี ต่อวงษ์ดาวน์โหลด
นางสาวนุกุลรัตน์ ลวงลายทองดาวน์โหลด
นางสาวชิดชนก สิริวันต์ดาวน์โหลด
นางสาวนิภารัตน์ ชัยประสิทธิ์ดาวน์โหลด
นางอัจฉราวดี สุขไสใจดาวน์โหลด
นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็งดาวน์โหลด
นางสาวประภัสสร สาระนาคดาวน์โหลด
นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ดาวน์โหลด
นายคม กันชูลีดาวน์โหลด
นายสมมาศ สมใจนึกดาวน์โหลด
นางสาวอัจฉราพร แย้มเหม็นดาวน์โหลด
นางสาวสุธารัตน์ ทับอินดาวน์โหลด
นาย ประพันธ์ เมืองทองดาวน์โหลด
นางณิชาภา ดำจันทร์ดาวน์โหลด
นางสาวญาณิศา กล้าหาญดาวน์โหลด
นางสาวประกายรัตน์ ใจเที่ยงดาวน์โหลด
นางภัสสรีวัลย์ ทะคงดาวน์โหลด
ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจดาวน์โหลด
นางยุวดี เพชระดาวน์โหลด
นางสาวอรอนงค์ อุดมวงศ์ดาวน์โหลด
นายนันทภพ ศิริภิพัฒน์ธนากูลดาวน์โหลด
นางสาววิกาญดา บุญคงดาวน์โหลด
นายเจริญชัย พันธ์ศรีดาวน์โหลด
นายสมภพ มุสิกรดาวน์โหลด
นางรัตนพา พันธ์ศรีดาวน์โหลด
นางสาวเวธกา พงษ์สุทธิ์ดาวน์โหลด
นายสิทธิชัย วิมาลาดาวน์โหลด
นางสาวณัฌรินทร์ สุวรรณพรมดาวน์โหลด
นางสาวสุราภรณ์ คงผลดาวน์โหลด
นายวสันต์ สุขสุทธิดาวน์โหลด
นางสาวสมใจ​ หกหนูดาวน์โหลด
นางสาวสุรีพร สดวกดีดาวน์โหลด
นางเยาวภา เขื่อนคำดาวน์โหลด
นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ดาวน์โหลด
นางสาวสุพิน อุดมผลดาวน์โหลด
ดร.อภิรดี อำนรรฆมณีดาวน์โหลด
นางสาวลมัย ประคอนสีดาวน์โหลด
นางสาววัลยา พุ่มต้นวงค์ดาวน์โหลด
นางสาวไผททิพย์ ทับทองดาวน์โหลด
วรรณภรณ์ อนุอันดาวน์โหลด
นางสาวอรกนก เลิศธนาผลดาวน์โหลด
นางสาวณัฐพร จุ้ยเดชดาวน์โหลด
อาภาวรรณ แย้มสินดาวน์โหลด
นางสาวนิสาศิลป์ ตรัยชิรอาภรณ์ดาวน์โหลด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอพร โมฬีดาวน์โหลด
นางนงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรมดาวน์โหลด
นางเบญจวรรณ​ ศิริโชติดาวน์โหลด
จิรยุทธ พุกาธรดาวน์โหลด
นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสารดาวน์โหลด
นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผนดาวน์โหลด
นายโสภณวิชญ์ แก้วสว่างดาวน์โหลด
นายคฑาวุธ แขนนอกดาวน์โหลด
นางสาวอุไร ชัยคำวังดาวน์โหลด
นางสาวประทุมพร วีระสุขดาวน์โหลด
นางสาวชลิรสา อุณรุทดาวน์โหลด
กชพรรณ นุ่นสังข์ดาวน์โหลด
นายบัณฑูร ศริพันธุ์ดาวน์โหลด
อริสมันต์ แสนอุโมงค์ดาวน์โหลด
ทศพร​ ศิริโชคทรัพย์ดาวน์โหลด
นางสาวกฤติรดา บวรปุญโญทัยดาวน์โหลด
นางสาวตรีสลา ฟูแว่นดาวน์โหลด
วิภา จารัวงศ์ไพบูลย์ดาวน์โหลด
นางจิราพร อนุรักษ์ดาวน์โหลด
พรทิพย์ พูนขุนทดดาวน์โหลด
นายสัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ดาวน์โหลด
นางสาวอรกนก เลิศธนาผลดาวน์โหลด
นางสาวบุษยพร เมืองงามดาวน์โหลด
นางสาวนวรัตน์ เขียวแก้วดาวน์โหลด
นายดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ดาวน์โหลด
นางสาวรุจิรดา ชุ่มแก้วดาวน์โหลด
นางสาวอุฬาริน เฉยศิริดาวน์โหลด
นางกฤติยา รักสวัสดิ์ดาวน์โหลด
นางสาวจินตนา อินทร์อยู่ดาวน์โหลด
นางดาลัด พุกาธรดาวน์โหลด
นางสาวปัทมรัชฎ์ สำราญสุขดาวน์โหลด
นางสาวกุลณสร อ้วนไตรดาวน์โหลด
นางวัชรีย์พร คุณสนองดาวน์โหลด
นางสาว​รัตนาภรณ์​ กา​ศ​โอสถ​ดาวน์โหลด
นางสาวสุรีย์พร ผโลศิลป์ดาวน์โหลด
ดร.จุรีรัตน์ เสนาะกรรณดาวน์โหลด
ผศ.ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุดาวน์โหลด
วรรนภา ทองสมสีดาวน์โหลด
นางสาวปัทมรัชฎ์ สำราญสุขดาวน์โหลด
นางสาวพรนภา ตั้งนิติพงศ์ดาวน์โหลด
นายณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญาดาวน์โหลด
นางสาวประภาศรี เสือหลงดาวน์โหลด
ผศ.สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริดาวน์โหลด
นางสาววันนิสา เมฆทับดาวน์โหลด
นางสาวกัญธนัช กัญธัญญ์ธาดาดาวน์โหลด
นายไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์ดาวน์โหลด
นางสาวอมรรัตน์ ศรีละออดาวน์โหลด
นายพิชัย ชาฎาดาวน์โหลด
นายประทีป พงษ์สวัสดิ์ดาวน์โหลด
นายสมมาศ สมใจนึกดาวน์โหลด
นางปิยวรรณ คุสินธุ์ดาวน์โหลด
นางสาวภคมน เจริญสุขดาวน์โหลด
นายอธิวัฒน์ คงสินสุขไพศาลดาวน์โหลด
นางสาวระวีวรรณ บุญรอดดาวน์โหลด
นางอรนุช หมวกหลำดาวน์โหลด
พิชญา พลพิทักษ์ดาวน์โหลด
นางอ่อนศรี แสนโคกดาวน์โหลด
นางนิภา แข็งธัญกิิจดาวน์โหลด
นายสัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ดาวน์โหลด
นางสาวปัทมาศ วิชัยศิริมงคลดาวน์โหลด
นายโยธิน ครุธพันธ์ดาวน์โหลด
นางอ่อนศรี แสนโคกดาวน์โหลด
นางจันจิรา เหมลีดาวน์โหลด
นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญดาวน์โหลด
นางสาวศิริพร เกิดทรัพย์ดาวน์โหลด
นางยุภาพร ทองน้อยดาวน์โหลด
นางสาวกัลย์ธีรา ทาเขียวดาวน์โหลด
นางสาวลัดดาวัลย์ อู่แสงทองดาวน์โหลด
นางสาวณัฌรินทร์ สุวรรณพรมดาวน์โหลด
นางสาวกัลย์ธีรา ทาเขียวดาวน์โหลด
นางสาวประภาพร มณฑาทิพย์ดาวน์โหลด
นางสาวสุภาวดี หนูชูดาวน์โหลด
นางเบญจวรรณ​ ศิริโชติดาวน์โหลด
นางสาวธนภัคสร วิภาวินดาวน์โหลด
นางกาญจนา จันทร์สิงห์ดาวน์โหลด
นางสาวณัฏฐภัทร์ บุตรเสือดาวน์โหลด
นางสาวลัดดาวัลย์ ลี้ละไกรวรรณดาวน์โหลด
นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็งดาวน์โหลด
นางสาวณัฐฐา ปะตังทะสาดาวน์โหลด
ถิรนันท์ ดำรงค์สอนดาวน์โหลด
นิลุบล โรจน์สัตตรัตน์ดาวน์โหลด
จารุวรรณ นาคสุริวงษ์ดาวน์โหลด
นางสาวอมรรัตน์ นุกูลดาวน์โหลด
นางสาวสุนิษา ขันนุุ้ยดาวน์โหลด
นางสมปอง มิสสิตะดาวน์โหลด
นาวสาววลัยรัตน์ ชายท้าวดาวน์โหลด
นางพัชนี จิตรนอกดาวน์โหลด
นางจันจิรา เหมลีดาวน์โหลด
นางสาวสุภาวดี หนูชูดาวน์โหลด
นางสาวภัทรศยา สนองผันดาวน์โหลด
น.ส.พีนัท จาโรทกดาวน์โหลด
นางสาวอโนชา คูเพ็งชั้วดาวน์โหลด
นางสาวสรัลชนา น้ำเงินสกุณีดาวน์โหลด
นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิตดาวน์โหลด
นางสาวเมธาวี นวลเศษดาวน์โหลด
นางอุไร เหลืองบริสุทธิ์ดาวน์โหลด
นางบุษกร แก้วพิทักษ์คุณดาวน์โหลด
นางอรวรรณ ศิริธรรมจักรดาวน์โหลด
นางฐิติญา จันทพรมดาวน์โหลด
รัชกร คงเจริญดาวน์โหลด
นางสาวธนัชชา สุวรรณเวชดาวน์โหลด
นางสาวชุติมาส บุญหนุนดาวน์โหลด
นางสาวกรัณฑ์รัตน์​ ประเสริฐธนากุลดาวน์โหลด
นางสาววันดี มีดีดาวน์โหลด
นางอรุษยา หล้าวงศ์ดาวน์โหลด
ชมพูนุช​ นาคสุริวงษ์ดาวน์โหลด
นางสาวภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรปภัทรดาวน์โหลด
นางสาวจิณห์นิภา สว่างโฉมดาวน์โหลด
นางสาวเพชรรัตน์ กิมยู่ฮะดาวน์โหลด
นางสาวสุกานดา เจริญวันชัยกุลดาวน์โหลด
นายกิติศักดิ์ จันฤาไชยดาวน์โหลด
นายอุเทน นุตรกลางดาวน์โหลด
นายเอกกร จิรศุภกรดาวน์โหลด
นางสาวหทัยกานต์ วงศ์สวัสดิ์ดาวน์โหลด
นางสาวกิ่งกาญจน์ สิงห์กวางดาวน์โหลด
นางสาวลัญฉ์พิชา พิมพาดาวน์โหลด
นายสุวัฒน์ ปุกมณีดาวน์โหลด
น.ส.นิภานุช ท้าวโพธิ์เอนดาวน์โหลด
นางสาวอุไรวรรณ ใจหาญดาวน์โหลด
นางจันจิรา เหมลีดาวน์โหลด
นายคฑาวุธ แขนนอกดาวน์โหลด
ดวงรัตน์ ดีขั้วดาวน์โหลด
ทศพล จันทร์พวงดาวน์โหลด
นางสาวพรณภา ลาธุลีดาวน์โหลด
นางสาวกิตติมา สักกุณาดาวน์โหลด
ยวิญฐากรณ์ ทองแขกดาวน์โหลด
ดวงกมล วงศ์จันทร์ดาวน์โหลด
นางสาวปริมาศ แสงฤทธิ์ดาวน์โหลด
นางยุวภา เกตุแก้วดาวน์โหลด
วราภรณ์ พนมศิริดาวน์โหลด
นางปราณี คำแหงดาวน์โหลด
นภา มิ่งนันดาวน์โหลด
รัตนา สุวรรณทิพย์ดาวน์โหลด
นางจิตติมา หนูช่วยดาวน์โหลด
นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ดาวน์โหลด
อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมาดาวน์โหลด
นางสาวโสฬส จันพะโยมดาวน์โหลด
กิ่งกาญจน์ สิงห์กวางดาวน์โหลด
เอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่ดาวน์โหลด
ปภาดา น้อยคำยางดาวน์โหลด
นายวิภาวัส อำพลดาวน์โหลด
วราภรณ์ พนมศิริดาวน์โหลด
นางปราณี คำแหงดาวน์โหลด
นภา มิ่งนันดาวน์โหลด
รัตนา สุวรรณทิพย์ดาวน์โหลด
นางจิตติมา หนูช่วยดาวน์โหลด
นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ดาวน์โหลด
อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมาดาวน์โหลด
นางสาวโสฬส จันพะโยมดาวน์โหลด
กิ่งกาญจน์ สิงห์กวางดาวน์โหลด
เอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่ดาวน์โหลด
ปภาดา น้อยคำยางดาวน์โหลด
นายวิภาวัส อำพลดาวน์โหลด
นางฐิติญา จันทพรมดาวน์โหลด
พงศกร สุกันยาดาวน์โหลด
นางกาญจนา น้อยฤทธิ์ดาวน์โหลด
นางสาว สุจิรา พลผอมดาวน์โหลด
นางสาววรรศิกา ภานิตย์โรจน์ดาวน์โหลด

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา