เป็นฐานข้อมูลที่แหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา (สาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

บทความวารสารวิชาการของไทยออนไลน์ ThaiJO

เข้าใช้งาน

ให้ข้อมูลช่วงปี ค.ศ. 1851 – 1922 และปี ค.ศ. 1981 – ปัจจุบัน
ประกอบด้วย Videos, The Learning Network, Science, Travel, Mini Crossword และอื่น ๆ

ฐานข้อมูลวารสาร Gale Academic OneFile

รายละเอียด

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

EBSCO Discovery Service


Keyword Title Author คู่มือการใช้งาน วีดีโอ

PULINET Catalog sharing


Keyword Title Author
OPAC

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

Single Search
PULINET Search

Keyword Title Author

ข่าวห้องสมุด

ห้องสมุด มสธ. ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ห้องสมุด มสธ. ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตลอดเดือนสิงหาคม โดยมีการจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด รวมถึงรับสมัครสมาชิก PULINET Card ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550...

คู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศของห้องสมุด มสธ.สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

ห้องสมุด มสธ. จัดทำ คู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศของห้องสมุด มสธ.สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้แล้ว