การพัฒนาบุคลากร สำนักบรรณสารสนเทศ​​​

การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีกรอบความคิดและทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและบริบทประเทศในปัจจุบันและอนาคต

กองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน

กองทุน มสธ. 12 ปี​