บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ​

บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ เป็นบริการที่ช่วยให้นักศึกษา และบุคลากรสามารถใช้สื่อการศึกษาและบริการห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่าและเพิ่มทักษะการค้นคว้าทางวิชาการ โดยจัดเป็นหลักสูตร เนื้อหาประกอบด้วย การแนะนำการใช้บริการห้องสมุด การค้นสื่อการศึกษาของห้องสมุด การค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote โปรแกรม Zotero และโปรแกรม Mendeley

รูปแบบการให้บริการ

ห้องสมุดให้บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา อาคารบรรณสาร ชั้น 1 หรือลงทะเบียนขอรับบริการบนเว็บไซต์ห้องสมุด โดยบริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการมี 2 รูปแบบ คือ

1. อบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการด้วย Microsoft Teams เป็นบริการที่ช่วยให้นักศึกษา บุคลากร สามารถใช้สื่อการศึกษาและบริการห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่า เพิ่มทักษะการค้นคว้าทางวิชาการ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกรุณาเลือกหลักสูตรที่สนใจ กรอกข้อมูล และรอการติดต่อกลับจากบรรณารักษ์

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

2. อบรมแบบเผชิญหน้า

บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ​ที่ห้องสมุดส่วนกลาง ณ ที่ทำการมหาวิทยาลัย ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อบรมแบบเผชิญหน้า

บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ​ที่ห้องสมุดส่วนกลาง
ณ ที่ทำการมหาวิทยาลัย ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อบรมฟรี

อบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการด้วย Microsoft Teams
เป็นบริการที่ช่วยให้นักศึกษา บุคลากร สามารถใช้สื่อการศึกษาและบริการห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่า เพิ่มทักษะการค้นคว้าทางวิชาการ
อบรมฟรี