การจัดการความรู้

https://www.freepik.com

การจัดการความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจัดการความรู้
ประกอบด้วย การสร้างความรู้ การประมวล การแลกเปลี่ยนและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด มสธ. โดยใช้ Facebook

ผลผลิตของ KM

ลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

ลงลายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM

การจัดการความรู้ ปี 2563

แนวทางการประชาสัมพันธ์งานบริการห้องสมุด มสธ.

การจัดการความรู้ ปี 2562

การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ

การจัดการความรู้ ปี 2561

แนวทางการลงรายการบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยตามมาตรฐาน RDAของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.