https://www.freepik.com

การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางการลงรายการบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยตามมาตรฐาน RDAของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.

[real3dflipbook id="14"]
 1. คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักบรรณสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 2. แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2561
 3. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักบรรณสารสนเทศ
 4. ผลผลิตของ KM
  1. แนวทางการจัดทำรายละเอียดกรอบการดำเนินงานแผนการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  2. แผนการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ของสานักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ การจัดทำรายละเอียดแผนการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ของสานักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
  3. รายชื่อกลุ่มเป้าหมายบุคลากรที่จะพัฒนาความรู้และทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  4. สรุปประเด็นการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “จากมาตรฐาน AACR2 สู่ความเข้าใจพื้นฐานมาตรฐาน RDA”
  5. สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวปฏิบัติการลงรายการบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยตามมาตรฐาน RDA ของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.” (ไฟล์หมายเลข 4.5)
  6. คู่มือแนวทางการลงรายการบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยตามมาตรฐาน RDA ของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

[justified_image_grid rml_id=8]