เส้นทางวารสารวิชาการไทย…สู่มาตรฐานสากล

logo_TCI

aci

     aci-logo-v4_249

ปัจจุบันวารสารวิชาการไทยมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของวารสารสากลมากยิ่งขึ้น มีรูปแบบการลงรายการอ้างอิงที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคำสำคัญ มีระบบ peer review ที่เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยหรือศูนย์ TCI ได้พัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีฐานข้อมูลบทความและการอ้างอิงจากวารสารระดับประเทศ (National Citation Index, NCI) และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก NCI ของแต่ละประเทศเข้ากับฐานข้อมูล ACI สำหรับการพัฒนาและยกระดับวารสารวิชาการไทยเข้าสู่มาตรฐานสากลนั้นมี 3 ระยะ คือ 1) การประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI ที่แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม 2) การพัฒนาระบบวารสารออนไลน์สำหรับวารสารไทย (Thai Journals Online, ThaiJO) และ 3) การพิจารณาวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS