นิตยสารและหนังสือพิมพ์หยุดการผลิต

เนื่องจากรูปแบบในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีสื่อชนิดใหม่ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้การคงอยู่ของสื่อสิ่งพิมพ์เป็นไปได้อย่างยากลำบาก ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทผู้ผลิตได้พยายามประคับประคองการดำเนินธุรกิจให้คงอยู่อย่างสุดความสามารถมาเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่ก็มิอาจทนต่อสภาวการณ์ในสภาวะปัจจุบันได้ ในปี 2559 บริษัทนิตยสารและหนังสือพิมพ์ 4 ชื่อเรื่อง จึงได้ตัดสินใจขอหยุดผลิตนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ดังนี้

  1. สกุลไทย ฉบับสุดท้าย ฉบับ ๓๒๓๗ วางแผง  ๓๑  ตุลาคม ๒๕๕๙  จัดทำเป็นฉบับพิเศษ หน้าปกพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  2. พลอยแกมเพชร ยุติการจัดทำนิตยสารพลอยแกมเพชร ตั้งแต่ปีที่ 25 ฉบับที่ 598 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งจะวางแผงหนังสือวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นฉบับสุดท้าย
  3. .นิตยสาร WHO ตีพิมพ์ฉบับสุดท้ายปีที่ 9 ฉบับที่ 220 วันที่ 15 ตุลาคม 2559
  4. หนังสือพิมพ์บ้านเมือง หยุดผลิตหนังสือพิมพ์บ้านเมืองตั้งแต่ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป