วารสารของ มสธ. ในฐานข้อมูล TCI ประจำปี 2560

ตามที่การศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการประจำปี 2560 โดยได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้

  • วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
  • วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
  • วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต

ซึ่งผลการประเมินคุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นั้น มีผลการประเมิน ดังนี้

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 วารสารการจัดการสมัยใหม่ วารสารกลุ่มที่ 1
2 วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. วารสารกลุ่มที่ 1
2 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารกลุ่มที่ 1
3 วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม วารสารกลุ่มที่ 1
4 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล วารสารกลุ่มที่ 2
5 วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วารสารกลุ่มที่ 2
6 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารกลุ่มที่ 3
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ วารสารกลุ่มที่ 2

และเมื่อ เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา TCI  ได้ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559
ซึ่งสามารถดูรายการที่ได้  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html