พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (Thai National Flag Museum) กับความประทับใจที่ได้เยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย หลายท่านยังไม่รู้ว่าประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยและยังไม่เคยเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ และหลายท่านอาจได้เข้าเยี่ยมชมบ้าง ดิฉันได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยและได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายจาก อาจารย์พฤติพล ประชุมผล ผู้อำนวยการ    และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลที่เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ ตั้งขึ้นมาจากแรงบันดาลใจและเงินงบส่วนตัวเพื่อให้ประชาชนคนไทย และบุคคลที่สนใจได้ศึกษาประวัติ  และวิวัฒนาการของธงชาติไทย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความโดดเด่น คือ ได้รวบรวมธงสยาม (Siam Flag) ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ธงชาติไทยผืนแรกหรือที่คนไทยเรียกว่าธงช้างก่อนที่จะพัฒนามาเป็นธงชาติไทย

ธงชาติไทย จึงถือเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศไทย บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย ซึ่งมีความหมายแสดงความเป็นเอกราช อธิปไตยของชาติ รวมทั้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และความเป็นไทย (พฤติพล ประชุมผล  มีนาคม 5, 2013) คนไทยทุกคนต่างยืนตรงเคารพธงชาติ เพราะเมื่อเมื่อเรามองผ่านผืนธงชาติที่โบกไสวอยู่นั้นเราจะเห็นความเสียสละของบรรพบุรุษที่ร่วมปกปักษ์และปกป้องผืนแผ่นดินสยามให้ดำรงความเป็นเอกราชจนมาถึงทุกวันนี้

ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งเมื่อได้ฟังการบรรยายแล้วรู้สึกซาบซึ้งในความเป็นไทย ผู้บรรยายได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้เกิดความประทับใจที่เรามีธงชาติไทยซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ได้รู้และเข้าใจความเป็นเอกราชของชาติไทยผ่านการเล่า ประวัติ และเรื่องราวเกี่ยวกับธงชาติไทย รวมถึงวิธีการประดับธง การชักธง การใช้ธงชาติไทย การประดับธงชาติในโอกาสต่าง ๆ ประเทศไทยเรามีกฎหมายการใช้ธงชาติ และมีข้อห้ามสำคัญอยู่ในพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๕๒๒ หมวดที่ ๑๐ มาตรา ๕๓ วรรค ๑ ที่ระบุอย่างชัดเจนว่า “ห้ามประดิษฐ์รูปตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมาย สัญลักษณ์อื่นใดในผืนธงรูปจำลองของธง หรือในแถบสีธง” ส่วนโทษก็คือ “ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” เป็นการบรรยายที่เพียบพร้อมไปด้วยเอกสารและหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับวิวัฒนาการของธงชาติไทยจนมาถึงธงชาติไทยในปัจจุบัน และได้เห็นถึงความมุ่งมั่นมานะ ความยากลำบากในการที่จะได้ธงชาติไทยแต่ละผืนกลับคืนมาสู่มาตุภูมินั้นยากลำบากยิ่ง ผู้บรรยายได้ศึกษาและสืบเสาะหาข้อมูลมาให้เราชาวไทยได้รู้ ได้เห็น พร้อมกับทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจและเงินทองเพื่อให้ได้ธงชาติไทยที่เป็นสมบัติของชาติไทยจากต่างประเทศกลับมายังประเทศไทย และมีการจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วย

พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ สถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ตั้งอยู่เลขที่ 15 ซอยสันติคาม ลาดพร้าว 43 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 

ที่มา: http://news.smestuff.com/life-style/culture/page/2)

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/491189