การพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

จากการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษา
แบบเปิด(New library’s role in the open education era) จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ นั้น
 สรุปประเด็นที่น่าสนใจ ในหัวข้อ “การพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้” ดังนี้

การดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่หน่วยงานสารสนเทศต้องปรับตัวภายใต้ Digital Ecosystem = สังคม นิเวศน์ +ดิจิทัล แรงกดดันจาก  Disruptive Technology จาก Physical objects สู่ Digital objects ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ เช่น

  • เกิดเทคโนโลยีอุบัติใหม่ เกิด Cloud knowledge เป็น Open Knowledge, Learning experience
  • มีสังคมแห่งการเรียนรู้ การเข้าถึง ใช้งาน แบ่งปันกัน แบบ Open access  เป็น Digital object ในคลาวด์เป็น OER-Open Education Resource
  • สังคมสร้าง แบ่งปัน เช่น Wikipedia, YouTube, Flickr, etc.ความรู้แบบ Open
  • สื่อ เพลง สาระ ออนไลน์ เป็น Open media
  • การศึกษาเปิดให้เข้ามาเรียนรู้ได้ เรียกว่า OCWOpen Courseware

การผสม สองโลก Cyber + Physical  เพื่อ  Knowledge + Skill ห้องสมุดต้อง วิจัย พัฒนา สร้าง สะสมงานดิจิทัล contents และให้บริการดิจิทัลแบบไม่จำกัดสถานที่และเวลา ห้องสมุดต้องมี collection ใหม่ เช่น OER  และเรียนรู้สร้างประสบการณ์ งานพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้เดิมและต่อยอด  ต้องทำ digital archivesขณะเดียวกัน  แนวทางการพัฒนาหน่วยงานสถานศึกษา นั้นมีประเด็นสำคัญดังนี้

  • สร้างอัตลักษณ์ตัวตน การพัฒนาความรู้ ความสามารถ นำเทคโนโลยีเข้ากับความเด่นเดิม การใช้แนวคิด การพัฒนาเพื่ออนาคต เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่
  • หลักสูตรและกระบวนการ รวบรวม ประมวลผล ประเมิน หลักสูตร การเรียน เพื่ออาชีพ สร้างนวัตกรรม เน้นการสร้างอาชีพใหม่เพื่ออนาคต
  • วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน มีจริยธรรม และเข้าใจนวัตกรรมและผลกระทบของเทคโนโลยี

ห้องสมุดยุคใหม่สัมพันธ์กับเทคโนโลยี ( Digital Technology จัดการ ได้ทั้ง Knowledge + Experience  การเติบโตของเทคโนโลยี โดยเฉพาะดิจิทัล  เป็นไปอย่างรวดเร็ว จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียน แบบ ให้เป็นนวัตกรรม สร้างสรรค์ คิด ทำ ได้ ด้วยตนเองเพื่อให้รองรับประเทศไทย 4.0 (Smart Thailand)

 

ภาพประกอบ :

A PROPÓSITO DE LA SEMANA INTERNACIONAL DEL ACCESO ABIERTO