การวางแผนการเงิน 5 ขั้นตอน แค่ลงมือก่อนรวยก่อน

9-1-17

การวางแผนการเงิน เป็นสิ่งที่ควรทำคือการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อทำให้เหลือเงินออม
จากนั้นจึงนำไปลงทุนให้เงินงอกเงยมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน คือ วางแผนการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีการวางแผนการเงินเลย ซึ่งเกิดจากการลงทุนที่ผิดพลาด ไม่เกิดผลงอกเงย ดังนั้น ควรนำหลักการวางแผน 5 ขั้นตอนไปใช้ในการวางแผนการเงินที่ได้ผลจริง ดังนี้

ขั้นที่ 1 ติดตามการใช้จ่ายและทำงบดุล

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการทำงบดุลจะช่วยให้เราสามารถติดตามการใช้จ่ายและรู้สถานะการเงินของเราได้ดีที่สุด เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ปัญหา เพื่อที่จะได้บริหารการเงินของตัวเราเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการรู้ว่าสถานะการเงินของตัวเองเป็นอย่างไร สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปได้เพื่อบริหารจัดการรายรับและรายจ่าย คือ การลดรายจ่ายส่วนที่ไม่จำเป็น และปรับสมดุลสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้เหมาะกับจังหวะชีวิต

ขั้นที่ 2 แปลงเป้าหมายชีวิตเป็นเป้าหมายการเงิน

การมีเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะบรรลุให้ได้ อาจหมายถึงการมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย การมีบ้านให้ครอบครัว การไปท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต การจะไปให้ถึงเป้าหมายชีวิตในหลายข้อจำเป็นต้องใช้เงินเป็นปัจจัยสำคัญ หากเราปรับเป้าหมายในชีวิตต่างๆ เหล่านั้นให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการแปลงให้เป็นเป้าหมายทางการเงิน เส้นทางไปสู่เป้าหมายก็จะชัดเจนขึ้นได้แก่ เป้าหมายเพื่อชีวิตที่มั่นคง และเป้าหมายเพื่อสนองความปรารถนา
ขั้นที่ 3 หาเครื่องมือบรรลุเป้าหมาย

จากเป้าหมายในชีวิตที่อยากบรรลุและแปลงเป็นเป้าหมายทางการเงิน ในขั้นตอนนี้ เราจะมาหาวิธีทำให้เป้าหมายเป็นจริงกันด้วยเครื่องมือต่างๆ นั่นคือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับเป้าหมายการเงินบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี, กองทุนสำหรับลดหย่อนภาษี, ผลิตภัณฑ์ลงทุนอื่นๆ, ประกันชีวิต ประกันภัย และประกันทรัพย์สิน
ขั้นที่ 4  จัดทำแผนที่และออกเดินทาง

ออกแบบแผนสำหรับบรรลุเป้าหมายการเงิน โดยปัจจัยพื้นฐานที่นำมาคิดได้อย่างคร่าวๆ คือ ฐานเงินเดือน ภาระรายจ่าย และหนี้สิน จากนั้นจึงนำมาคิดกับเป้าหมายและแปลงเป็นงบประมาณรายเดือน

ขั้นที่ 5 ติดตามความคืบหน้าและปรับแผนตามความเหมาะสม

การติดตามความของแผนการเงินของตนเอง เพื่อให้ทราบว่าเข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้แล้วหรือยัง ซึ่งการติดตามความคืบหน้าควรแบ่งการติดตามออกเป็นแต่ละเดือนว่าสามารถทำตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้มากน้อยแค่ไหน และติดตามทุกครึ่งปี และรายปี เพื่อให้เราไม่หยุดหรือหลุดออกจากแผนที่วางไว้
หลักการวางแผนการเงินช่วยให้เราเข้าใจลำดับความสำคัญของการวางแผนการเงินว่าสิ่งใดที่เราควรทำก่อนทำหลัง เพื่อให้แผนการเงินของเรารัดกุม ปลอดภัย และได้ผลจริงทั้งแผนระยะสั้นและเป้าหมายในอนาคต ทั้งนี้ จะเห็นได้จากขั้นตอนการวางแผน เป้าหมายต่างๆ ในชีวิตหากนำมาแปลงเป็นเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน เส้นทางบรรลุเป้าหมายก็จะชัดเจนและถือเป็นแผนที่ให้ทุกเป้าหมายที่หวังไว้จะได้กลายเป็นความจริง

ที่มา : https://www.krungsri.com/bank/th/planyourmoney/must-stories/life-plan/5-steps-plan-your-money.html