พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2562

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม ประกาศผลและมอบรางวัล “พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2562 (Museum Thailand Awards 2019) ซึ่งจัดภายใต้แนวคิด “Perspective” ที่ต้องการสื่อถึงการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเข้ากับพิพิธภัณฑ์เมือง ด้วยการบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงวิสัยทัศน์และกระบวนการทำงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยสู่สากล ซึ่งแบ่งรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม 2. ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3. ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 4. ด้านชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2019

ในปี 2562 นี้ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยเป็นรางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ และรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2019 ในอับดับที่ 4

หากยังไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สามารถเข้าชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ที่อาคารบรรณสารก่อนได้นะคะ

ที่มา : https://www.museumthailand.com/th/2979/news/ประกาศผลรางวัล-Museum-Thailand-Awards-2019/
ภาพประกอบ : https://www.kingprajadhipokmuseum.com