หอเกียรติยศ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้มีโอกาสเยี่ยมชมหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่วิทยาเขตศาลายา ซึ่งได้จัดแสดงเรื่องราวและสิ่งของที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน  จัดแสดงพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ผ่านยุคสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาททางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 และ 6 ต.ค. 2519 จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่แสดงการเรียนการสอน และการวิจัยในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงแสดงสิ่งของที่สำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ซึ่งจะมีบริการนำชมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมัคคุเทศก์ และนักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU Guide) ที่จะร่วมต้อนรับและให้บริการนำชมด้วย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

ที่มาข้อมูลและภาพประกอบ https://www.li.mahidol.ac.th/museumsandexhibitions