พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ

t2

         พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ (Thai PBS Museum) เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้เข้าชม ด้วยการ นำเสนอเรื่องราวของสื่ออย่างรอบด้าน กระตุ้นให้เกิดความคิดเกี่ยวกับสื่อที่แวดล้อมอยู่รอบตัว โดยให้ผู้เข้าชมได้มีปฏิสัมพันธ์กับนิทรรศการ ทั้งในรูปแบบมัลติมีเดียอันทันสมัยและสัมผัส ประสบการณ์การรับสื่อแบบ “ย้อนยุค” เพื่อการ “รู้เท่าทันสื่อ” ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้บทบาทและอิทธิพลของสื่อในการสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคม เพื่อพัฒนาการรับรู้ พัฒนาการศึกษา พัฒนายกระดับความคิด และเรียนรู้การใช้สื่อเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะ ความเป็นธรรมของสังคม สร้างสังคมคุณภาพ ที่ประชาชนตระหนัก ในอำนาจและพลังของตนในการจำแนก เลือกรับ และใช้สื่ออย่างมีเหตุผล อย่างพินิจพิเคราะห์ และมีสุนทรียภาพ
  2. เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ประวัติ แนวคิด และการดำเนินงานของสื่อสาธารณะในหลากหลายประเทศ ซึ่งทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เพื่อสังคมที่มีเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น

พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ มีพื้นที่จัดแสดงทั้งสิ้น ๔๐๐ ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่นิทรรศการเรื่อง พลังสะท้อนแห่งสื่อ ชั้น 1 และนิทรรศการเรื่อง สู่เส้นทางสื่อสาธารณะ ชั้น 2 มีเรื่องราวต่างๆ เช่น

นิทรรศการพลังสะท้อนแห่งสื่อ ชั้น 1

– นิทรรศการบางกอกรีคอร์ดเดอร์ มีภาพประกอบของชาวบ้านกับบางกอกรีคอร์ดเดอร์

– นิทรรศการโรงหนังญี่ปุ่น มีภาพประกอบของชาวญี่ปุ่นกับโรงหนัง Diorama

นิทรรศการวังพญาไท มีภาพประกอบของวังพญาไทสถานีวิทยุแห่งแรก

– นิทรรศการ พ.ร.บ.ว่าด้วยเอกสารและหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2465

t3                                   t7

ภายในนิทรรศการพลังสะท้อนแห่งสื่อ ชั้น 2

        – นิทรรศการเกี่ยวกับคณะราษฎร์

– นิทรรศการกำเนิดสถานีวิทยุ 1 ปณ. มีภาพประกอบสื่อโฆษณา และสื่อต่างๆแพร่กระจายออกมาจากวิทยุ

– นิทรรศการเกี่ยวกับสถานีวิทยุ อ.ส. มีภาพประกอบวงดนตรี อ.ส. วันศุกร์

– นิทรรศการเกี่ยวกับภาพยนตร์ขาว-ดำมีภาพประกอบดาราชื่อดังสมัยนั้น ภาพการประกวดนางสาวไทยรายการแรก

– นิทรรศการ 14 ตุลา มีภพาประกอบคนติดโปสเตอร์ทางการเมือง ภาพการประท้วง U.S.A.

– นิทรรศการ พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ. 2484

t4            t8

ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ อย่างต่อเนื่องผู้สนใจสามารถติดต่อขอเยี่ยมชมได้ที่

พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ

อาคารศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ
สำนักงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์

0-2790-2424
0-2790-2000 ต่อ 4497

ที่มา : https://museum.thaipbs.or.th/th/about/