บารมี ๑๐ ทัศ

บารมี แปลว่า กำลังใจที่ต้องทำให้เต็ม ไม่พร่อง บารมี ๑๐ ทัศ มีดังนี้
๑. ทาน จิตของเราพร้อมที่จะให้ทานเป็นปกติโดยไม่หวังผล

๒. ศีล จิตของเราพร้อมในการรักษาศีลเป็นปกติ

๓. เนกขัมมะ จิตพร้อมในการทรงเนกขัมมะเป็นปกติ เนกขัมมะ แปลว่า การถือบวช แต่ไม่ใช่ว่าต้องโกนหัว

ไม่จำเป็น

๔. ปัญญา จิตพร้อมที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องประหัตประหารกิเลสให้พินาศไป

๕. วิริยะ มีความเพียรทุกขณะ ควบคุมใจไว้เสมอ

๖. ขันติ มีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความดี

๗. สัจจะ ความตั้งใจจริง เอาจริง จริงใจ ในด้านของการทำความดี

๘. อธิษฐาน ความตั้งใจมั่น ไม่เปลี่ยนแปลง

๙. เมตตา ความรักด้วยความปราณี ไม่เป็นศัตรูกับใคร มีความรักตนเสมอด้วยบุคคลอื่น

๑๐. อุเบกขา การวางเฉย เมื่อร่างกายมันไม่ทรงตัว ใช้คำว่า “ช่างมัน”
บารมี ที่องค์สมเด็จพระศาสดาทรงให้เราสร้างให้เต็ม ก็คือ สร้างกำลังใจปลูกฝังกำลังใจให้มันเต็มครบถ้วนบริบูรณ์ บารมีในขั้นต้นกระทำด้วยจิตอย่างอ่อนเป็นขั้นพระบารมี
เมื่อจิตดำรงบารมีขั้นกลางได้ เรียกว่า พระอุปบารมี และเมื่อจิตดำรงบารมีขึ้นไปถึงที่สุดเลย เรียกว่า พระปรมัตถบารมี หรือบารมี ๓๐ ทัศ หรือมีศัพท์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระสมติงสบารมี หมายถึง พระบารมีสามสิบถ้วน ซึ่งเป็นธรรมพิเศษหมวดหนึ่ง มีชื่อว่า พุทธกรณธรรม เป็น ธรรมพิเศษที่กระทำให้ได้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้่า พระโพธิสัตว์ที่ต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้า ต้องบำเพ็ญธรรมหมวดนี้ หรือมีชื่อหนึ่งเรียกว่า โพธิปริปาจนธรรม คือธรรมสำหรับพระพุทธภูมิ หรือชาวพุทธเราทั่วไปเรียกว่า พระบารมี หมายถึง ธรรมที่นำไปให้ถึงฝั่งโน้น คือ พระนิพพาน

-ทาน การให้ เป็นการตัดความโลภ
-ศีล เรามีก็ตัดความโกรธ
-เนกขัมมะ เป็นการตัดอารมณ์ของกามคุณ
-ปัญญา ตัดความโง่
-วิริยะ ตัดความขี้เกียจ
-ขันติ ตัดความไม่รู้จักอดทน
-สัจจะ ตัดความไม่จริงใจ มีอารมณ์ใจกลับกลอก
-อธิษฐาน ทรงกำลังไว้ให้สมบูรณ์
-เมตตา สร้างความเยือกเย็นของใจ
-อุเบกขา วางเฉยเข้าไว้ในเรื่องของกายเรา

โอวาทธรรม: หลวงปู่ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

ภาพ: http://therapidmiracleofgoddess.blogspot.com/2014/11/10.html