เรียนรู้คำศัพท์จากโรคระบาด

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19, ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ไวรัสตัวใหม่ที่กำลังส่งผลกระทบกับสุขภาพและกำลังแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นไปทั่วโลกนั้น และเมื่อกลางสัปดาห์ของเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านได้มีการระบาดของโรคอีกครั้งซึ่งถือเป็นการติดเชื้อในประเทศครั้งแรกหลังจากที่เชื้อโรคหยุดระบาดภายในประเทศมาหลายเดือน และเราจะได้ยินคำศัพท์ที่เรียกในครั้งนี้ว่าเป็น “การระบาดระลอกใหม่ ” โดยคำอธิบายจาก นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ว่าการระบาดครั้งนี้เป็นการ “ระบาดระลอกใหม่” (Newly Emerging) ซึ่งตามลักษณะการระบาด พบว่าเกิดจากการติดเชื้อใหม่จากอีกกลุ่มก้อนหนึ่งซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว ซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับการระบาดในระลอกแรกอย่างตอนสนามมวยหรือผับที่ทองหล่อ ซึ่งไม่ได้เรียกว่า “ระบาดระลอกสอง” เรียกว่า re-emerging 

ด้วยบทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการกำหนดหมวดหมู่และหัวเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดอยู่แล้วนั้น และในสถานการณ์ของการระบาดของโรคดังกล่าวนี้ นอกจากศำศัพท์ของการระบาดที่ใช้ในข้างต้นแล้ว ยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เราพอคุ้นบ้างจากข่าวสาร หรือคำประกาศจากแหล่งต่างๆ ซึ่งขอยกตัวอย่างมาดังนี้

Announce (v.) – ประกาศ
Contagion (n.) – การแพร่กระจาย, การติดต่อ
Contract (v.) – ติดเชื้อ
Disease (n.) – การเจ็บป่วย, โรค
Epidemic (n., Adj.) – โรคระบาด
Global Pandemic (n.) – การระบาดใหญ่ทั่วโลก
Human Contact (n.) – การติดต่อจากมนุษย์
Infection (n.) – การติดเชื้อ
Isolation (n.) – การแยกกัก (ใช้กับคนป่วยที่ตรวจพบหรือมีอาการ ต้องเข้าห้องความดันลบ)
Local transmission (n.) – การแพร่ระบาดในประเทศ
Lock down (v.) – ปิดเมือง, จำกัดอาณาเขต
Panic (n, Adj.) – ตื่นตกใจ
Pneumonia (n.) – โรคปอดบวม
Prevention (n.) – การป้องกัน, การยับยั้ง
Quarantine (v.) – กักกัน (ในกรณีนี้ใช้กับคนที่ยังไม่ป่วย แต่มีความเสี่ยง และใกล้ชิดคนป่วย)
Spread (v.,n.) – กระจาย
Symptom (n.) – อาการ
Transmission (n.) – การส่งต่อเชื้อโรค
Treatment (n.) – การรักษา

จากตัวอย่างของคำศัพท์ที่ยกมาข้างต้นนั้นอาจจะพอเป็นแนวทางของการหาข้อมูลรวมไปถึงทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ

ที่มา. https://www.admissionpremium.com/libra/news/5400
https://covid-19.kapook.com/view235177.html
ภาพโดย Wokandapix จาก Pixabay