รู้สักนิด…ก่อนคิดเป็นผู้ค้ำประกัน

ในสภาวะที่เศรษฐกิจย่ำแย่อย่างปัจจุบัน การฉ่อโกงมีมากมายหลายรูปแบบ การทำธุรกรรมต่างๆ จึงต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ทำธุรกรรมต่างๆ ต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจ การค้ำประกันก็เช่นกัน ปัญหาการรับสภาพหนี้แทนมีให้เห็นมากมาย เกิดจากการเซ็นค้ำประกันโดยไม่มีความรู้ หรือไม่คิดอะไรมากเห็นเป็นคนใกล้ตัวเหล่านี้จึงเกิดปัญหาตามมา ฉะนั้นก่อนที่จะค้ำประกันให้ใคร ต้องรู้และเข้าใจผลที่จะได้รับหลังจากเซ็นเอกสารค้ำประกันไปแล้ว  สิ่งแรกคือต้อรู้สถานะการเป็นผู้ค้ำประกัน คำว่า “ผู้คำประกัน” ตามภาษากฎหมาย [อ่านต่อ..]