I’mWatch นาฬิกา Social Network

I’mWatch เป็นนาฬิกาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android สามารถเชื่อมต่อกับสมารท์โฟนผ่านบลูทูช มีขนาดหน้าจอ 1.54 นิ้ว สามารถใช้งาน E-mail, ตรวจสอบอุณหภูมิ, เช็คข้อมูลหุ้น, Facebook, Twitter, Foursquare