สื่อแนะนำการใช้ห้องสมุด

สารบัญ

แนะนำห้องสมุด มสธ.

การจัดการบรรณานุกรม

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Microsoft Word

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero

การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)

การใช้งานแอปพลิเคชัน MATRIX LIBRARY

การยืมต่อบนแอปพลิเคชัน MATRIX LIBRARY

การยืมต่อสื่อการศึกษาออนไลน์

การจองสื่อการศึกษาออนไลน์

การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย Thai eBooks​

การสืบค้นฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection : TDC)

การค้นหาสื่อการศึกษาห้องสมุด มสธ. ในครั้งเดียว (Single Search)

การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล ประจำปี 2564​

24 พฤษภาคม 2564: ProQuest Dissertations & Theses Global, IEEE Electronic Library (IEL), ACM Digital Library, SpringerLink
25 พฤษภาคม 2564: Web of Science, American Chemical Society Journal (ACS)