EndNote

โปรแกรม EndNote เป็นโปรแกรมช่วยในการรวบรวมและจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับใช้อ้างอิงในการทำผลงานทางวิชาการ ได้อย่างมีมาตรฐาน สงวนสิทธิ์เฉพาะคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเท่านั้น

การติดตั้งโปรแกรม

1. ลงทะเบียน และดาวน์โหลดโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม ENDNOTE

สงวนสิทธิ์เฉพาะคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเท่านั้น
(จำเป็นต้อง Login ด้วยอีเมลมหาวิทยาลัย @stou.ac.th)

2. ติดตั้งโปรแกรม ENDNOTE ตามขั้นตอนใน วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม
(ขณะติดตั้งโปรแกรม ควรปิดโปรแกรม Microsoft Office)