บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ​

บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ เป็นบริการที่ช่วยให้นักศึกษา และบุคลากรสามารถใช้สื่อการศึกษาและบริการห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่าและเพิ่มทักษะการค้นคว้าทางวิชาการ โดยจัดเป็นหลักสูตร เนื้อหาประกอบด้วย การแนะนำการใช้บริการห้องสมุด การค้นสื่อการศึกษาของห้องสมุด การค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote โปรแกรม Zotero และโปรแกรม Mendeley 

ที่ชื่อหลักสูตรรายละเอียดระยะเวลา
1บริการห้องสมุด และการค้น OPACแนะนำทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่าง ๆ ระเบียบข้อบังคับของห้องสมุด การใช้เครื่องมือ เทคนิคการสืบค้น การจัดการผลลัพธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/บุคลากร แนะนำวิธีการตรวจสอบรายการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ การยืมต่อ และการจองด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง
2การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และการเขียนรายการอ้างอิงการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ แนะนำวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ วิธีการจัดการผลลัพธ์ วิธีการเข้าใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัย และแนะนำการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1 ชั่วโมง
3การสืบค้น Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แนะนำเครื่องมือ วิธีการค้น การจัดการผลลัพธ์ และวิธีการเข้าใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัย วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ การจัดการผลลัพธ์ วิธีการอ่านและดาวน์โหลดหนังสือ และวิธีการเข้าใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัย1 ชั่วโมง
4การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Wordการสร้างบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Microsoft Word รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม วิธีการอ้างอิงในเนื้อหาและการทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Microsoft Word1 ชั่วโมง
5การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNoteแนะนำโปรแกรม การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม การเพิ่มข้อมูล การจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ 2 ชั่วโมง
6การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zoteroแนะนำโปรแกรม การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม การเพิ่มข้อมูล การจัดการข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ 2 ชั่วโมง
7การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeleyแนะนำโปรแกรม การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม การเพิ่มข้อมูล การจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้2 ชั่วโมง

รูปแบบการให้บริการ

ห้องสมุดให้บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ​ 2 รูปแบบ คือ

  1. อบรมแบบเผชิญหน้า
  2. อบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา อาคารบรรณสาร ชั้น 1 หรือลงทะเบียนขอรับบริการบนเว็บไซต์ห้องสมุด

อบรมแบบเผชิญหน้า

บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ​ที่ห้องสมุดส่วนกลาง
ณ ที่ทำการมหาวิทยาลัย ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อบรมฟรี

อบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการด้วย Microsoft Teams
เป็นบริการที่ช่วยให้นักศึกษา บุคลากร สามารถใช้สื่อการศึกษาและบริการห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่า เพิ่มทักษะการค้นคว้าทางวิชาการ
อบรมฟรี