บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ​

บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ เป็นบริการที่ช่วยให้นักศึกษา บุคลากร สามารถใช้สื่อการศึกษาและบริการห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่า เพิ่มทักษะการค้นคว้าทางวิชาการ โดยจัดเป็นหลักสูตร เนื้อหาประกอบด้วย การแนะนำการใช้บริการห้องสมุด การค้นสื่อการศึกษาของห้องสมุด การค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม และโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote

โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือลงทะเบียนขอรับบริการบนเว็บไซต์ห้องสมุด

ที่ชื่อหลักสูตรรายละเอียดระยะเวลากลุ่มเป้าหมาย
1บริการห้องสมุดรู้จักทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุด ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของห้องสมุด40 นาทีนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา บุคลากร
2การค้นสื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (โอแพก)รู้จักเครื่องมือ เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ รวมถึงการยืมต่อ การจอง และการตรวจรายการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง (เฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร)40 นาทีนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา บุคลากร
3การสืบค้นด้วย Single Searchรู้จักเครื่องมือ วิธีค้น วิธีจัดการผลลัพธ์ และการค้นคว้าผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย40 นาทีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร
4การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการผลลัพธ์ การอ่านหนังสือแบบออนไลน์และออฟไลน์ และการค้นคว้าผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย50 นาทีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร
5การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิธีการจัดการผลลัพธ์ที่ได้ และการค้นคว้าผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย40 นาทีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร
6การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 สำหรับใช้ในการทำรายงาน/การวิจัย/วิทยานิพนธ์ได้40 นาทีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร
7โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (EndNote)รู้จักโปรแกรม การเพิ่มรายการ การจัดการข้อมูลข้อมูล การเลือก/ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง และการนำรายการอ้างอิงไปใช้ในการทำรายงาน/การวิจัย/วิทยานิพนธ์ได้2 ชั่วโมงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร

รูปแบบการให้บริการ

จัดอบรมตามหลักสูตร และตามคำขอของผู้รับบริการห้องสมุด

  1. จัดอบรมแบบเผชิญหน้า (งดบริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
  2. จัดอบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

วันและเวลาให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. หรือตามคำขอ

หมายเหตุ

ติดต่อขอนัดวัน เวลา เพื่อเข้าอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

อบรมการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ

ลงทะเบียนอบรมการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการออนไลน์ด้วย Microsoft Teams