บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ​

บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ เป็นบริการที่ช่วยให้นักศึกษา และบุคลากรสามารถใช้สื่อการศึกษาและบริการห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่าและเพิ่มทักษะการค้นคว้าทางวิชาการ โดยจัดเป็นหลักสูตร เนื้อหาประกอบด้วย การแนะนำการใช้บริการห้องสมุด การค้นสื่อการศึกษาของห้องสมุด การค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote โปรแกรม Zotero และโปรแกรม Mendeley โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือลงทะเบียนขอรับบริการบนเว็บไซต์ห้องสมุด
ที่ชื่อหลักสูตรรายละเอียดระยะเวลา
1บริการห้องสมุดแนะนำทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่าง ๆ และระเบียบข้อบังคับของห้องสมุด40 นาที
2การค้นสื่อการศึกษาด้วย OPACแนะนำเครื่องมือ เทคนิคการสืบค้น การจัดการผลลัพธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร แนะนำวิธีการตรวจสอบรายการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ การยืมต่อ และการจองด้วยตนเอง 40 นาที
3การสืบค้นด้วย Single Searchแนะนำเครื่องมือ วิธีการค้น การจัดการผลลัพธ์ และวิธีการเข้าใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัย40 นาที
4การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แนะนำวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ การจัดการผลลัพธ์ วิธีการอ่านและดาวน์โหลดหนังสือ และวิธีการเข้าใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัย40 นาที
5การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ แนะนำวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ วิธีการจัดการผลลัพธ์ และวิธีการเข้าใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัย40 นาที
6การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมแนะนำการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช40 นาที
7การสร้างบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Microsoft Wordการสร้างบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Microsoft Word รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม วิธีการอ้างอิงในเนื้อหาและการทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Microsoft Word1 ชั่วโมง
8การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNoteแนะนำโปรแกรม การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม การเพิ่มข้อมูล การจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้2 ชั่วโมง
9การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zoteroแนะนำโปรแกรม การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม การเพิ่มข้อมูล การจัดการข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้2 ชั่วโมง
10การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeleyแนะนำโปรแกรม การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม การเพิ่มข้อมูล การจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้2 ชั่วโมง

รูปแบบการให้บริการ

จัดอบรมตามหลักสูตร และตามคำขอของผู้รับบริการห้องสมุด

1. จัดอบรมแบบเผชิญหน้า

จัดอบรมที่ห้องสมุดส่วนกลาง ณ ที่ทำการมหาวิทยาลัย ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ. นนทุบรี ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. หรือตามคำขอ

หมายเหตุ: ติดต่อขอนัดวัน เวลา เพื่อเข้าอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

2. จัดอบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

อบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการด้วย Microsoft Teams เป็นบริการที่ช่วยให้นักศึกษา บุคลากร
สามารถใช้สื่อการศึกษาและบริการห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่า เพิ่มทักษะการค้นคว้าทางวิชาการ
อบรมฟรี