ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการด้วย Microsoft Teams เป็นบริการที่ช่วยให้นักศึกษา บุคลากรสามารถใช้สื่อการศึกษาและบริการห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่า เพิ่มทักษะการค้นคว้าทางวิชาการ

หมายเหตุ: โปรดลงทะเบียนขอนัดวัน เวลา เพื่อเข้าอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม